Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

NYITÓLAP NYITÓLAP-másolat ISKOLATÖRTÉNET EREDMÉNYEINK TANÁRAINK TANÍTÓINK DOKUMENTUMOK KÉPGALÉRIA,TABLÓK KÉPGALÉRIA II. KÉPGALÉRIA III. KÉPGALÉRIA IV. PÁLYÁZAT VIDEO TEHETSÉGGONDOZÓ EUROPEAN TALENT POINT MÜVÉSZETI OKTATÁS NÉPTÁNC KÉZMŰVESSÉG RAJZ SPORT MINŐSÉGIR.PROG. MINŐSÉGIR.PROG.KIEG. KÖZLEMÉNYEK KÉPES PROGRAMJAINK ÉLMÉNYMŰHELY KONFERENCIÁK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NYITÓLAP-RÉGI 

MINŐSÉGIR.PROG.KIEG.

VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLAMINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A pedagógus teljesítményértékelés intézményi feladatai 1. Az IMIP kiegészítésének törvényi háttere A 3/2002 (II.15) OM rendelet 4.§-a a közoktatási intézmény folyamatos önértékelésen alapuló minıségfejlesztésérıl, valamint a többször módosított közoktatási törvény 2003. évi módosításának 40. § (10). és (11). bekezdése az IMIP tartalmáról, a (12). bekezdés pedig az IMIP nyilvánosságáról rendelkezett. A ktv. 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXI. tv. 40.§.(10-11). bekezdése és a 2006. évi LXXI. törvény meghatározza, hogy az IMIP-nek tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét, továbbá rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartó minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Az átmeneti rendelkezések alapján elsı ízben a 2008/2009-es nevelési évet kell értékelnie a közoktatási intézménynek. Azaz, 2009. június végéig az IMIP változásai alapján az elsı értékelésre sor kerül. 40.§ (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A fenti módosítások alapján szükséges meghatározni az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programjában (ÖMIP) az intézményvezetık teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. 2. Alapfogalmak 2.1. Értékelés: - Az a tevékenység, amelynek segítségével egy adott tárgyra vonatkozó értékítéletet fogalmazunk meg, amikor a módszeres információ- és tapasztalatszerzés (ellenırzés) alapján minısítjük az eredményeket, a teljesítményt, a hatékonyságot. Hosszú távú folyamat eredményét viszonyítja a célokhoz. - Értékelésen valamilyen vonatkozási rendszerhez való viszonyítást értünk. Ez lehet norma vagy kritériumorientált. 2.2. Ellenırzés: - Az a rendszerbe foglalt, tudatos tevékenység, amelynek során a munka folyamatát, eredményét, hatékonyságát, a munkavégzık teljesítményét - az érdekeltek által tudható módon - összehasonlítjuk a tervekkel, a munkavégzık szerzıdéses kötelességeivel, a kitőzött célokkal. A célok teljesítésének megállapítása; olyan megfigyelési és szabályozási folyamat, amely a tevékenységet a célmegvalósítás irányába tereli. - Ellenırzésen egy jól definiált sztenderdnek való megfelelést értünk. - Az ellenırzéshez kapcsolódó mérések egy igen/nem, megfelel/nem felel meg (nominális) skálát használnak. 2.3. Eredmény: - A megvalósult cél, célok, amelyek a sikerkritériumokban ragadhatók meg. 2.4. Eredményértékelés: - A célok teljesülésének vagy nem teljesülésének megállapítása. - (Igen - nem? Elég – nem elég?) - A célok teljesülési szintjének meghatározása. - (Mit, mennyit ér az, amivé lett a dolog?) 2.5. Folyamatértékelés: - Annak megállapítása, hogy lezajlottak-e a tervezett folyamatok, ill. annak meghatározása, hogy milyen színvonalú folyamatok voltak ezek. (Hogyan mentek a dolgok, amelyek révén ide jutottunk) 2.6. Hatékonyság értékelése: - Az eredmények összevetése a ráfordításokkal. (Mibe van ez nekünk?) 2.7. Teljesítményértékelés: - A lezajlott és minısített folyamatok összevetése az eredményekkel. (Mit tudtunk kihozni magunkból, egymásból?) 2.8. A vezetı, a pedagógus teljesítményértékelése: - Az intézményi céloknak való egyéni megfelelés. Célja lehet a fejlesztés (formatív) vagy minısítés (szummatív). 3. A hatékony ellenırzés, értékelés jellemzıi tervezettség (IMIP, intézményi éves értékelési terv) összehangoltság (a célokkal,a stratégiákkal,a taktikákkal) tárgyilagosság (objektív információk) pontosság (hiteles információk) idıszerőség (idıben kapott információk) rugalmasság (a helyzethez alkalmazkodó, intézményi sajátosságok – hozzáadott értékek) 4. A pedagógus teljesítményértékelés rendszere A mai, korszerő irányítási elveket valló vezetésnek érdeke, hogy az iskolában a pedagógus munka eredményirıl, hatékonyságáról reális képet alkosson. Fontos, hogy az intézményvezetés ne csak benyomások, hírek és a közvélemény spontán értékelése alapján formáljon véleményt, hanem elsısorban a pedagógus kötelezettségek, feladatok végrehajtásának szabályozott vizsgálata után,számszerő eredmények tükrében. 4.1. A pedagógus teljesítményértékelés alapelvei - nyilvánosság elve az elıkészítés nyilvános (de az értékelés nem) az értékelt területek tartalmi elemeinek, szempontjainak kiválasztása, az indikátorok hozzárendelése az érintettek bevonásával történjen az értékelés követelményeinek kidolgozása, a priorizálás konszenzuson alapul - objektivitás elve a méréseket, értékeléseket átgondoltan, rendszerszerően, objektív módon mérhetı,idıben ütemezett,specifikus,a fejlesztési területekhez relevánsan kapcsolódó, teljesíthetı és közérthetıen megfogalmazott indikátorokkal végezzük adatokra épülı, konkrét információt megjelenítı értékelés, ami nem lehet esszéisztikus - teljes körőség elve az intézményi irányítás alá tartozó valamennyi pedagógusra kiterjed (óraadók kivételével - egységesség elve minden pedagógust egységes eljárásban, egységes szempontok szerint a vezetıket (igazgató, helyettesek) a fenntartó által meghatározott területek és szempontok szerint - differenciálás elve az intézményi specifikumok, prioritások figyelembe vételével,de csak az értékelési célokhoz, területekhez, szempontokhoz rendelhetı adatokat, információkat a PP-ben, IMIP-ben meghatározott intézményi értékek, célok, ill. az adott munkaköri elıírások, megbízások szerint ; súlyozott indikátorokkal 4.2. A teljesítményértékelés célrendszere A teljesítményértékelés segítse a humánerıforrás fejlesztését, a szakmai, tartalmi fejlesztést, a szervezeti célok megvalósulását. A miért értékelünk kérdésre a célok adnak választ. Az értékelés során az elıre kitőzött célok, részcélok, sikerkritériumok vezérfonálként szolgálnak. A pedagógusok, vezetık tevékenységének komplex értékelése annak érdekében történik, hogy: láthatóvá váljanak az erısségek és a fejlesztendı területek, konkrét visszajelzést kapjanak a teljesítményükrıl, az intézményi és az egyéni célok összhangba kerüljenek. A teljesítményértékelési rendszer céljait az alábbi táblázat foglalja össze. A kiválasztott célok rövid és hosszú távon egyaránt értelmezhetik. S. Cél Sikerkritérium 1. Elkötelezidés a jó teljesítmények A pedagógiai programban meghatározott elveknek iránt és céloknak, az intézményi miniségpolitikának megfelelien hatékonyabb munkavégzés A pedagógusokkal, vezetikkel elégedett partnerek 2. A teljesítményértékelési rendszer Aktívan közremőködi vezetik, pedagógusok hatékony mőködése, Javuló belsi szakmai kommunikáció, motiváció rendszerszemlélet javítása Hatékonyabb együttmőködés, team-munka 3. Emberi eriforrás tervszerő fejlesztése Jó pedagógiai gyakorlatok megerisítése, hibák, hiányosságok korrigálása 4. A szakmai fejlidésre való nyitottság A munka eredményességének mérheti elérése; növekedése a továbbképzés és önképzés folyamatos megvalósulása 5. A tanulói tudás, az intézményi Követelmények magasabb szintő teljesítését teljesítmény növekedése mutató mérési eredmények 6. Jobb partnerkapcsolatok, Javuló elégedettség-mérési eredmények elégedettebb kliensek 7. Technikai fejlesztések a hatékonyság Elégedettebb és képzettebb pedagógusok az további növelése érdekében intézményben (pl.: számítástechnika 8. A teljesítménnyel kapcsolatos Mérési adatbázis létrehozása, több évre adminisztráció javítása visszakeresheti adatok, igazságos jutalmazási, elismerési rendszer 4.3. A teljesítményértékelések dimenziói pedagógus és vezetii munkakörhöz kapcsolódó magatartások pedagógus és vezetii munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságok, képességek, készségek pedagógus és vezetii munkakörhöz kapcsolódó teljesítmények, eredmények, kimenetek. 4.4. A teljesítményértékelés területei, szempontjai 4.4.1. A pedagógus kompetenciák Felelıs munkavégzés, szakmai felkészültség Innovációs készség, képzés, továbbképzés Szakmai felelısségvállalás, közösségalakító tevékenység, nevelıi munka Tantervi tudatosság Tanulásszervezés, tanulásirányítás Követelmények érvényre juttatása A tanulás-tanítás eredményessége, tehetséggondozás, felzárkóztatás Mérési-értékelési ismeretek Kommunikációs és együttmőködési készség, kapcsolattartás, tanítványok ismerete Problémamegoldó készség Tanórán kívüli tevékenység Személyes tulajdonságok Együttmőködés, kapcsolattartás 4.4.2. A vezetıi kompetenciák Kommunikációs készség Együttmőködési készség Tervezési készség Szervezıkészség Mérési-értékelési ismeretek Jogi, törvényi ismeretek Problémamegoldó készség Innovációs készség Technológiai menedzsment Intézményi mőködés / menedzsment Pénzügyi irányírás / menedzsment Felelıs munkavégzés Emberi erıforrás menedzsment 4.4.2. A vezetıi teljesítményértékelés területei tervezés szervezés igazgatási feladatok döntés munkafolyamatok koordinálása intézményen belüli mérés, ellenırzés, értékelés erıforrás-gazdálkodás az intézmény menedzselése a munkatársak menedzselése a szervezet eredményessége vezetıi magatartás vezetıi tulajdonságok 4.4.3. A pedagógus teljesítményértékelés területei, szempontjai Fiterület Részterület Szempont Sikerkritérium/indikátor Munkafegyelem Az intézményi szabályzók Pontos órakezdés és befejezés ismerete, betartása Mobilizálhatósága, végzettsége Szakszerőség alapján Naplóvezetés A naplók haladási részének A pedagógiai tevékenységhez Felelis kitöltése kapcsolódó ügyviteli tevékenységek munkavégzés A hiányzások pontos elvégzése Adminisztráció regisztrálása, igazolása Határidik betartása, pontosság szakmai Érdemjegyek, szaktanári beírások felkészültség Jelentések, statisztikák leadása Bizonylatok Bizonyítványok, törzskönyvek Pontos kitöltés, szabályos javítás, kitöltése megfeleli záradékok egyezisége Hiányzások ellenirzése, szülik Ellenirzik tájékoztatása Továbbképzés Továbbképzési kötelezettség Az intézményi elvárásokhoz teljesítése igazodó hét évenkénti 120 órás akkreditált továbbképzés teljesítése Belsi Belsi továbbképzéseken Önképzési hajlandóság továbbképzés, eliadások, bemutató órák tartása Nevelési értekezleten, önképzés munkaközösségi foglalkozásokon szakmai tapasztalatok átadása Részvétel pedagógiai módszertani Pedagógiai ötletek, újítások, Innovációs fejlesztésben, program-, illetve projektek készség tananyag-fejlesztésben Személyi, tárgyi feltételek Szakmai, módszertani fejlesztése konferenciákon, fórumokon, Eliadások tartása, tréningek, Képzés, szakmai szervezetekben aktív publikációk száma továbbképzés részvétel Tárgyi eszközök Pályázatírás Kezdeményezikészség, kreativitás korszerősítése a pályázatok figyelésében, megírásában, felelisségvállalás az elnyertek kezelésében Beadott és megvalósított pályázatok száma Fiterület Részterület Szempont Sikerkritérium/indikátor Tantervi Tervezés, tanmenetkészítés, Helyi tanterv követelményeivel tudatosság foglalkozási terv, összhangban, az elizi év - óraterv vagy vázlat nem tapasztalatainak megjelenítésével kötelezi, de segíti a készüli ütemterv tudatos tervezést Célok, módszerek, eszközök Felkészülés a tanítási órára követelményeknek való megfelelése Egyéni indítvány a helyi tanterv továbbfejlesztésére, korrekciójára Tanulás-tanítás Óralátogatás/tanulásszerve-zés: az A tanulók életkori sajátosságainak, folyamatának óra célja és tartalma, az óra adottságainak és képességeinek irányítása, felépítése és szervezése, az órán figyelembevételével, változatos szervezése alkalmazott módszerek, a tanulók módszerekkel eredményes tanulás- munkája és magatartása, a tanár tanítás, tanulói motiválás egyénisége és magatartása, az óra eredményessége, az óra hangulata Óralátogatások tapasztalatai, Szakmai feljegyzései felelisség- vállalás: Egyéni tanulási Egyéni bánásmód, mentorálás, Az egyéni bánásmód hatékony Követelmények utak követése felzárkóztatás, tehetséggondozás, formái, a fejlesztés módjai, érvényre juttatása; felkészítés a továbbtanulásra, sokszínősége, intenzitása, Tanulás-tanítás utánkövetés A foglalkozások száma eredményessége Közösségalakító Életen át tartó Az önálló ismeretszerzés formái Az életen át tartó tanulás tevékenység, tanulás és módjai életmodelljének tudatos vállalása neveli munka Hatékony módszerek és korszerő eszközök a tanulói önálló ismeretszerzésre Szabadidi Mikro-közösségben, makro Életkori sajátosságoknak megfeleli szervezése közösségben programok szervezése Szakszerő Bemeneti mérések Az iskola mérési céljaival és értékelések, A tanulók folyamatos értékelése rendszerével összhangban végzett mérések, (formatív, szummatív), mérések. visszacsatolás tanulmányi eredmények A mérési eredmények vizsgálata figyelembevételével tervezett Kompetenciamérések továbbhaladás. - szövegértés minden Dokumentálás. tantárgyban - felkészítés, Tanulmányi átlagok, felmérések elemzés, értékelés eredményei, bukások Fiterület Részterület Szempont Sikerkritérium/indikátor Személyiség- Életpálya-építés: önértékelés, A tanulói önismeret, önkifejezés és fejlesztés önbizalom, én-kép, sikerélmény kommunikációs készség fejlesztésének alkalmazott módszerei, technikái Közéletiségre A társadalmi együttélés A tanulói véleményformálás és nevelés szabályainak megismertetése, véleménynyilvánítás színterei tolerancia, másság A tanulói érdekképviselet és érdekérvényesítés lehetiségei Közösség- Diákmozgalom segítése A diákközösség szervezidésének formálás Információk továbbítása segítése (diákvezetik) Osztályrendezvények, programok Az iskolai közösséget fejleszti programok bevezetése, szervezése A programok száma, minisége: programtervezés, programszervezés, aktív részvétel Szakmai Érték- és norma- Az alapveti erkölcsi értékek, az A társas kapcsolatokban az asszertív felelisség-vállalás: közvetítés etikus viselkedés szabályainak viselkedés; konfliktuskezelés Nevelés elfogadtatása, következetes Közösségalakító betartatása tevékenység Beilleszkedési és Beilleszkedési zavar okainak Konzultáció szakemberekkel, magatartási feltárása, a probléma kezelése kollégákkal nehézségekkel érdekében tett lépések Kapcsolattartás a tanulókkal, összefüggi szülikkel tevékenység Egészség-nevelés Az egészséges életmóddal Tanórán és tanórán kívüli kapcsolatos ismeretek átadása, az tevékenységek során az egészséges életvitel kialakítása egészségnevelésre vonatkozó lehetiségek kihasználása Egészségneveléssel kapcsolatos programokon való részvétel vagy azok szervezésének száma Környezeti Környezettudatos magatartás A tananyag lehetiségeinek nevelés kialakítása kihasználása Programok, akciók szervezése Tanulók bevonása az esztétikus iskolai környezet kialakításába Fiterület Részterület Szempont Sikerkritérium/indikátor Tanórán kívüli Szakkör A pedagógiai programban, az foglalkozások, Versenyeztetés éves munkatervben rögzített programok Iskolai rendezvények, ünnepségek foglalkozások szervezése, Kulturális és sport programok minisége Osztályfinök szabadidis Eredmények listája tevékenységei Ifjúságvédelem A tanuló szociális helyzetének A szociális helyzet felmérése ismerete az adatvédelmi szabályoknak megfelelien Tanórán kívüli Együttmőködés az ifjúságvédelmi A hátrányos és felelissel veszélyeztetett tanulók tevékenységek segítése, a változások figyelemmel kísérése Tanári felügyelet A tanári felügyelet ellátása A felügyelet felelisséggel óraközi szünetekben és egyéb történi ellátása a beosztások alkalmakkor szerint A tanulóbaleset Veszélyhelyzetek elhárítása megakadályozásával kapcsolatos minden iskolai tevékenység tevékenységek során Kapcsolat a tantestület Szakmai és pedagógiai Információk, tapasztalatok, tagjaival, az intézmény együttmőködés a nevelitestület módszerek átadása az dolgozóival tagjaival, az iskola dolgozóival osztályfinököknek, a munkaközösség tagjainak, a Csapatmunka vállalása többi kollégának, munkatársnak. Közös programok szervezése és Tantestületi programokon azokon való részvétel való aktív részvétel (csapatépítés) Kapcsolattartás, Kapcsolat a tanulókkal Támogató, segíti magatartás a A hatékony tanácsadás Kommunikáció, és a szülikkel tanuló sokirányú fejlesztése vagy formái, gyakorisága Együttmőködés a felmerüli problémák kezelése érdekében Testvériskolai Az eredményes együttmőködés Találkozók szervezése, kapcsolatok fenntartása, új lehetiségek lebonyolításban való feltárása, megvalósítása részvétel Fiterület Részterület Szempont Sikerkritérium/indikátor Kapcsolat a Kapcsolattartás a szakképzési Támogatók meggyizése szponzorokkal támogatást, alapítványi Üzemek, vállalkozások támogatást nyújtókkal látogatása Marketing, PR A szőkebb és tágabb környezet Kiadványok, tájékoztatók tájékoztatása az iskola szerkesztése eredményeiril Média mozgósítása, Az iskola népszerőségének nyilatkozatok Kapcsolattartás, növelése Kommunikáció, Az iskola képviselete Rendezvényeken részvétel Együttmőködés Tanulók toborzása Beiskolázási veszélyek elkerülése Személyes A pedagógus etikai normák Partnerek elégedettsége tulajdonságok, betartása, megbízhatóság, kommunikáció pontosság Megfeleli stílus, hangnem a tanulókkal, szülikkel, munkatársakkal Empátia 4.5. A pedagógus teljesítményértékelés mőködtetésének elikészítése, kialakítása Az elvekhez és követelményekhez kapcsolódó - intézményi konszenzuson alapuló - tartalmi elemek, elvárás-szintek, résztevékenységek; sikerkritériumok, indikátorok meghatározása. Értékelési technikák, módszerek kidolgozása (vagy adaptációja). Tantestületi döntés. 4.6. A teljesítményértékelés várható eredményei A pedagógus értékelés hasznos lehet az intézményvezetés szempontjából, mert: rendszeres, összefüggi és hiteles kép alakul ki a pedagógusok tevékenységéril a pedagógusokat egységes szempontrendszer alapján tudja fejleszti célzattal értékelni adatok és közvetlen információk birtokába jut a pedagógus tevékenység miniségének megítéléséhez vizsgálni tudja a követelményeknek való megfelelést teljesítmény-visszajelzést tud adni átláthatóvá tudja tenni, hogy az intézményünk milyen hatékonysággal mőködik adatokat és információkat kap a szervezet egészéril is, látja az intézmény erisségeit, a fejlesztendi kompetenciákat képet kap a vezetik kulcskompetenciáiról nyomon követheti az emberi erıforrások menedzselését elı tudja készíteni a tényekre alapozott munkáltatói döntéseket. A pedagógus teljesítményértékelés hasznos lehet a pedagógus szempontjából, mert: képet kap a rá vonatkozó elégedettségrıl konkrét adatok állnak rendelkezésére a saját teljesítménye megerısítéséhez hozzájárulhat a pedagógus kompetenciáinak fejlesztéséhez erısítheti a motivációt, elkötelezettséget trendvizsgálatokhoz ad adatokat, mérési, értékelési eredményeket a támogató értékelés növeli az önbizalmat, segíti a karrierépítést javítja az intézményen belüli munkakapcsolatokat, a kommunikációt, a delegálást definiálja az egyén erısségeit tudatosabbá, rendszeresebbé válnak a mérések, értékelések gyarapodik a pedagógusok mérésmetodikai ismerete, tapasztalata fejlıdik az önértékelés, probléma- és konfliktusmegoldás képessége növekedhet intézményünk ismertsége, elismertsége hozzájárulhat a közoktatási vezetıi és pedagógusi tevékenység árnyalt leírásához, s ezzel egy szakmai sztenderd kialakításához, ami egy elismerési rendszer mőködtetéséhez adhat alapot. 5. Eljárásrend: A pedagógusok teljesítményértékelésének szabályozása 5.1. A szabályozás célja: - Biztosítva legyen intézményünk valamennyi pedagógusának értékelésében az alapelvek, az egységes szempontok szerinti értékelés olyan módon, hogy az érintettek számára követhetı legyen a teljes folyamat. - A támogató értékelés segíti az egyéni teljesítmény megerısítését a szervezeti és az egyéni célok közötti összhang megteremtésével, a pedagógus/vezetıi feladatkör ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztésével. - Az értékelés fejlesztésorientált, személyre szabott, jobb teljesítményre motivál. 5.2. A szabályozás hatálya kiterjed: A Vasvár Úti Általános Iskola által valamennyi oktatási vezetıi és pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjára, valamint az értékelésbe bevontak körére. 5.3. Az értékelési rendszer mőködtetéséért felelıs: A Vasvár Úti Általános Iskola igazgatója Az értékelés megosztott, megbízás/munkakör alapján történik, az igazgatónak beszámolási kötelezettséggel, a dokumentumok átadásával. Az értékelésben részt vesz, mint értékelı: o a pedagógusok, vezetık (önértékelés) o igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetık, o az intézmény pedagógusai, szakalkalmazottjai o tanulók, szülık (vélemény kikérésével) Az igazgató által megbízott értékelési csoportok: • a pedagógus közvetlen vezetıi: egy vagy két munkaközösség-vezetı és egy • igazgatóhelyettes • az értékelési csoport vezetıje az igazgatóhelyettes • a munkaközösség-vezetıket közvetlenül az igazgatóhelyettesek értékelik • az értékelési csoport tagjait az igazgató bízza meg (írásban) • az értékelési csoport tevékenységének ellenırzését az igazgató végzi • az értékelı megbeszélést az igazgató vezeti (szükség esetén részt vesz • a pedagógust értékelı csoport vezetıje) • az adatvédelmi elıírások betartása valamennyi csoporttagra nézve kötelezı 5.4. Az értékelés fajtái: • önértékelés • ellenırzési adatok: információk győjtése, dokumentumok, óralátogatás, • tevékenységek • elégedettségmérés: tanulók (más szempont) • pedagógus társak és/vagy csoportok értékelése • vezetıi (igazgatói) értékelés 5.5. Az értékelés gyakorisága: a pedagógus értékelésére 5 évenként kerül sor (elsısorban formatív/fejlesztı értékelés) • egy tanévben maximum 10 pedagógus értékelését tervezzük (éves munkaterv; értékelési csoport ütemterve) • pályakezdı pedagógust az elsı két évben nem értékeljük 5.6. Az értékelési szempontok meghatározásának alapja: Az értékelés kompetencia-alapú, az értékelés alapját a munkakör kiemelt feladatai és az óralátogatási szempontok (tapasztalatok) adják. A tantestület által már korábban elfogadott óralátogatási elveket és szempontokat az eljárásrend melléklete tartalmazza. Az óralátogatások elire egyeztetett idipontban történnek. Óralátogatást az igazgató is végez minden értékelt pedagógus esetében. 5.7. Az értékelés folyamata Tevékenységek/ Feladatok Felelis Módszer/ Magyarázat Mikor/ Meddig Az éves feladatok tervezése: Rövidtávú tervezés Minden év - éves munkaterv Igazgató - A munkaterv elkészítésének 09. 01- - munkaközösségi MK-vezeti intézményi rendje szerint 09. 15. munkatervek - egyéni tervek Pedagógus Az értékelésre kerüli Igazgató Kijelölés; Minden év pedagógus és értékeliik - Pedagógus 3 évenként 09. 01- megnevezése (értékelési - Maximum 10 pedagógus/év 09. 15. csoportok) - Megbízás Az értékelési csoport Igazgató Team-munka Minden év felkészülése: feladat és 09. 30-ig hatáskörök szétosztása Értékelési szempontok és Az értékelési Team-munka, Minden év mérieszközök csoport vezetije dokumentumelemzés 10. 15-ig felülvizsgálata Értékelési ütemterv Az értékelési Ütemterv Minden év készítése csoport vezetije 10. 20-ig Az értékelési módszerek és Értékelési Fókuszcsoportos megbeszélés Minden év eszközök ismertetése az csoportvezeti 10. 25-ig érintettekkel Az értékelési eszközök Az értékelési Kérdiívek sokszorosítása Minden év eljuttatása az érintettekhez csoport vezetije Számítógépes program 10. 30-ig elikészítése Értékelési információk Az értékelési Adatgyőjtés Minden év győjtése csoport vezetije Dokumentumelemzés 02. 28. - Az adatgyőjtés az adott naptári évre vonatkozik Önértékelés Az értékelt Kérdiív Minden év pedagógus Önértékeli lap 02. 28. Óralátogatások Igazgató Ellenirzés, értékelés Minden év Az értékelési Az értékelési (óralátogatási) 02. 28. csoport vezetije elvek, szempontok szerint; pedagógusonként minimum 5 óra Pedagógus társak és/vagy Az értékelési Elégedettségmérés Minden év csoportok értékelése csoport vezetije Kérdiív vagy fókuszcsoportos 02. 28. megbeszélés (szakmai) Tevékenységek/ Feladatok Felelis Módszer/ Magyarázat Mikor/ Meddig Tanulók (és szülik) Az értékelési Elégedettségmérés Minden év véleménye az iket tanító csoport vezetije a pedagógus személyisége 02. 28. pedagógus munkájáról (nem szakmai kérdéskör) Adatrögzítés, elemzés, Az értékelési Táblázat, grafikon, diagram Minden év értékelési javaslat csoport vezetije Adatgyőjti lap 03.15-ig Értékeli lap Az értékeli lapok átadása az Az értékelési Megbeszélés Minden év igazgatónak csoport vezetije 03.30-ig Felkészülés az értékeli Igazgató Egyéni értékeli lapok Minden év megbeszélésre Interjú kérdései 04. 20-ig Értékeli megbeszélés Igazgató Értékeli interjú Minden év Megbeszélés 05. 30-ig - Erisségek, fejlesztendi területek Közösen kialakított Igazgató Megállapodás rögzítése Minden év összegzi állásfoglalás szükséges és lehetséges fejlesztés 06. 15-ig Aláírások Az értékeli dokumentum Igazgató Dokumentum (személyi anyag) Minden év elhelyezése az értékelt rendezése 06. 20-ig pedagógus személyi anyagában / Az értékelt pedagógus / Igazgató / / Felülvizsgálat, újabb Minden év egyet nem értése esetén: megállapodás / 06. 20-ig helyzetkezelés / Egyéni fejlesztési terv Igazgató Fejlesztési terv / Minden év készítése Intézkedési terv 08. 30-ig A megállapodás nyomon Igazgató Ellenirzés, értékelés (monitoring) A következi tanév követése - ha szükséges korrekció során: - a megálla- podásban rögzített idipontnak megfelelien - a munkatervben rögzítettek 5.8. Az értékelés nyilvánossága: A személyre szóló értékelés nem nyilvános, dokumentumai a személyi anyag részét képezik. A szervezetre vonatkozó összesítı értékelés nyilvános. 5.9. Az értékelés további hasznosítása: A személyre szóló értékelést az igazgató figyelembe veszi/veheti megbízások esetén, a minıségi munkáért járó kereset-kiegészítés, a pótlékok, a jutalmazás és egyéb elismerés, anyagi ösztönzés odaítélésénél. 5.10. Az értékelési folyamat során keletkezett dokumentumok: • A teljesítménymérését végzı csoportok névsora • A csoportban résztvevık megbízásai • A teljesítménymérésben résztvevı pedagógusok névsora • Az értékelı csoport ütemterve • Kitöltött értékelı lapok • Grafikonok, diagramok • A teljesítménymérés egyéni összesítı lapjai • Megállapodások • Egyéni fejlesztési tervek • Feljegyzések, emlékeztetık 5.11. A szabályozás felülvizsgálata: Az értékelı csoportok véleménye alapján az intézményvezetı javaslatára történik. Az országos kompetenciamérésekkel kapcsolatos intézményi feladatok 1. Törvényi háttér Kt. 40. § (11) A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. Kt. 99. § (7) Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályokban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembevételével. Ha a következı évi országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont felhívja a fenntartót, hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet. 2. Mérési alapfogalmak Mérés: a dolgokhoz valamilyen szabály szerinti számok hozzárendelése Mérési adat: (szabályok, útmutatók alapján) a dolgok valamely tulajdonságát mennyiségileg (kvantitatív módon) jellemzı számok Trend: a változás tartósan érvényesülı fı iránya 3. Célok, sikerkritériumok Az országos kompetenciamérések célja az, hogy az iskolában tovább erısödjék a pedagógiai-szakmai mérés-értékelés ismertsége, terjedjenek annak módszerei, eszközei, érzékelhetıvé váljanak elınyei. A mérés lehetıvé teszi az iskola számára, hogy egy-egy fontos pedagógiai szakasz végén képet kapjunk diákjaink teljesítményérıl. Ezek alapján fejlesztési tervek készülnek. Sikerkritérium: az intézményi eredmények meghaladják az országos átlagot a mérési eredmények szinten tartása (éves összehasonlítások) 4. A mérés lebonyolításának feltételei Objektivitás (tárgyszerőség) adatfelvételi objektivitás kiértékelési objektivitás értelmezési objektivitás Validitás (elsısorban tartalmi érvényesség: azt mérjük-e, amit valóban mérni akarunk?) szakmai validitás funkcionális validitás mintavételi validitás skálázási validitás Reliabilitás (megbízhatóság: mennyire jól méri azt, amit mérni akarunk?) fontos alapeleme a válaszadók részletes tájékoztatása a mérési módszerrıl, a kitöltés módjáról adatbevitelkor a hibák minimálisra csökkentése Ha a mérés megbízható, akkor érvényes is. 5. A mérés, értékelés folyamata 5.1. A mérés lebonyolítását: az oktatási miniszter a tanév rendjérıl szóló miniszteri rendeletben határozza meg, országos szinten az OKÉV koordinálja, a méréshez szükséges kérdıívek, feladatlapok elkészítését, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, valamint az iskoláknak és az iskola- fenntartóknak megküldött CD elkészítésével kapcsolatos feladatokat a suliNova Kht. Értékelési Központja végzi, a kompetenciamérés lebonyolítása a 4., 6. és 8. évfolyamon történik /zavartalan lebonyolításáért az intézmény vezetije a felelis/. 5.2. A mérés eredményét az OKÉV elküldi az intézménynek és a fenntartónak: Az iskola vezetije részletes tájékoztatást kap nemcsak az adott év eredményeiril, hanem az adatok elizi évben mértekhez viszonyítási változásairól is. 5.3. Az intézmény elemzi, értékeli a kapott eredményeket: Ha az intézmény eléri vagy meghaladja a jogszabályban meghatározott minimumot: az iskola fejlesztési tervet készít. Ha az intézmény nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot: az iskola intézkedési tervet készít. 5.4. Nyilvánosság: A fenntartó közzéteszi az eredményt és a fejlesztési vagy intézkedési tervet az általa szokásos módon /honlapján/. 6. A kompetenciamérés hasznosításának lehetiségei: Mérési értékelési tapasztalat. Az eredmények értékelése, elemzése. A céltudatosan győjtött és áttekintheti struktúrába rendezett adatok elemzésekre, következtetésekre adnak lehetiséget: összevont adatok, mutatók képzésére, trendek jelzésére, összehasonlító elemzésekre. Az eredmények elemzésének színterei: intézményi, munkaközösségi. Az eredményességre, és/vagy sikertelenségre visszavezetheti okok feltárása. Kritériumorientált értékelési szemlélet (intézményvezeti, pedagógus). A továbbfejlesztés irányvonalainak meghatározása. Fejlesztési terv készítése. A tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének nyomon követése. Motiváció: a gyakorlati éltben jól hasznosítható tudás megszerzésére, új tanulás-tanítási munkamódszerek alkalmazására. 7. Folyamatleírás, eljárásrend Fitevékenység Résztevékenység Felelis Módszer Határidi Felkészülés Mérési Tanulói teljesítménylista Mérés elitt koordinátor elkészítése; ülésrend, 2 héttel tantermek kijelölése Tájékoztatás Mérési Eliadás tantestület elitt Mérés elitt koordinátor 1 héttel 1. A mérés Kiképzés Mérési Team-munka: Mérés elitt koordinátor felmérésvezetik 3 nappal Egyeztetés Dokumentálás Mérési Jegyzikönyvek Mérés elitt koordinátor, elkészítése, lefőzése 1 nappal Felmérésvezetik A dolgozatok Felmérésvezetik Egyéni tanulói Május 30. megíratása Fitevékenység Résztevékenység Felelis Módszer Határidi A dolgozatok Mérési Válogatás összeszedése, koordinátor Elhelyezés a tárolása Felmérésvezetik páncélszekrénybe Május 30. 1. A mérés A beküldendi Mérési Válogatás az OKÉV elikészítése és dolgozatok koordinátor szempontok szerint lebonyolítása kiválogatása A beküldendi Mérési Ellenirzés, Május 31. dolgozatok koordinátor rendszerezés dobozolása Valamennyi Matematika és Javítókulcs alapján dolgozat kijavítása Humán 2. Adatfeldolgozás munkaközösség- 2 hét vezeti Adatbevitel Mérési Számítógépes program koordinátor Teljesítmények Mérési Osztályok, egyének kimutatása koordinátor teljesítménye: tantárgyanként, feladatonként összesítve, Az OKÉV Táblázat készítése feldolgozott 3. Adatok Összehasonlító Mérési Problémalista készítése adatainak elemzése elemzések koordinátor (problémafa) megérkezése Okfeltárás Mérési Okfeltárási módszerek után: koordinátor Team-munka 1 hónap A tantestület és a Mérési Prezentáció az szülii szervezet koordinátor összehasonlító vizsgálat tájékoztatása eredményeiril, a problémák okairól Tantárgyfejlesztési Munkaközösség- Team-munka célok és vezetik sikerkritériumok 4. Fejlesztési Intézményi szintő Igazgató Szintetizálás 1 hónap célok fejlesztési irányok Koherencia (legkésibb meghatározása Stratégiai célok és április A fejlesztési célok Igazgató Tantestületi döntés elfogadása Humán munkaköz. Humán Team-munka fejlesztési tervének munkaközösség- készítése vezeti 5. Fejlesztési terv Matematika Matematika Team-munka Május 30. készítése munkaközösség munkaközösség- fejlesztési tervének vezeti készítése Fitevékenység Résztevékenység Felelis Módszer Határidi Intézményi mérési Mérési Team-munka fejlesztési terv koordinátor készítése A szülik Igazgató Megbeszélés tájékoztatása a 5. Fejlesztési terv fejlesztési tervekril készítése Május 30. A fejlesztési tervek Igazgató Tantestületi döntés elfogadása A fejlesztési terv Igazgató Határozat: fenntartói megküldése a jóváhagyással válik fenntartónak érvényessé A külsi-belsi Mérési Ütemterv méréseket a koordinátor (az iskolai éves fejlesztési célokhoz munkaterv melléklete) Szeptember rendeli mérési- 15. értékelési ütemterv elkészítése Fejlesztési Munkaközösség- Munkaközösségi feladatok beépítése vezetik munkaterv melléklete a munkaközösségi munkatervekbe Szeptember 30. 6. Fejlesztési terv Egyéni fejlesztési Pedagógus Tanmenetek melléklete végrehajtása terv készítése (szövegértés) A fejlesztési terv Mérési Ellenirzés, értékelés, folyamatos koordinátor (korrekció) Október - megvalósítása Dokumentálás Május (utánkövetés) Tanév végén a Munkaközösség- Beszámolók munkaközösség- vezetik vezetik összegzést Június 30. készítenek a fejlesztés Ha a kompetenciamérés eredménye nem éri el a jogszabályban meghatározottakat: Eljárásrend Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer Határidi Felelis 1. Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezik Attitődvizsgálat, vizsgálata induktív - Tanulói képességek gondolkodás mérése mérése, olvasási képességek mérése, Érintett tanítók, - Szülik iskolázottsága stb. 2 héten belül szaktanárok, Kérdiív számítástechnikus, Pedagógusok Eredményesség, osztályfinökök módszertani kultúrájának hozzáadott érték, vizsgálata képességfejlesztés, stb. Egyéb okok feltárása - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás 2. A feltárt okok elemzése Összehasonlító 1 héten belül Osztályfinökök, vizsgálat a tanulói érintett teljesítménnyel pedagógusok 3. Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Pedagógusokra Alkalmazott vonatkozóan módszerek, Érintett tanítók, feladatok, 3 héten belül szaktanárok, tankönyvek, intézményvezetik motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. Egyéb területek A feltárt okoknak megfeleli intézkedés 4. A szülik tájékoztatása a Fejlesztési tervek 1 héten belül osztályfinökök fejlesztési tervekril tartalma, együttmőködés, szülik bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába 5. A fejlesztési tervek Iktatott anyag 1 héten belül intézményvezeti megküldése a fenntartónak /dokumentálás 6. A fenntartó által jóváhagyott Beépítése az éves A igazgató, intézkedési terv végrehajtása iskolai munkatervbe jóváhagyást érintett követien pedagógusok azonnal Szülik tájékoztatása Az OM mérést követien (szülii értekezlet, iskolarádió, stb.) A következi évi országos kompetenciamérést követi feladatok Kt. 99. § (7) ”Ha a következi évi országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont felhívja a fenntartót, hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához – jogszabályban meghatározottak szerint – pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, szakérti vagy más szakmai szervezet közremőködését köteles igénybe venni. Az intézkedési terv az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont jóváhagyásával válik érvényessé. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenirzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.” 8. Teljes körő intézményi önértékelés A közoktatási törvény miniségirányítási program tartalmi követelményeit meghatározó része kimondja, hogy a közoktatási intézménynek a miniségirányítási programjában rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés - periódusát, - módszereit, - a fenntartói miniségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. 8.1. Az intézményi önértékelés célja Az önértékelés célja az Intézmény adottságainak, eredményeinek - felmérése, - a felmérések alapján rendelkezésre álló tények, adatok értékelése, majd - a szükséges beavatkozások kidolgozása és végrehajtása. 8.2. Az intézményi önértékelés periódusa Az Intézmény teljes önértékelését kétéves periódusokban készíti el. A kétéves periódust az indokolja, hogy az éves periódusban ellátott teljes önértékelés túlzott terhet jelentene az Intézményre, a hosszabb periódus pedig az egyes értékelési elemek elvégzésének idıtartama miatt nem mutatna egységes összképet. A teljes intézményi önértékelést elıször 2008 évben kell elkészíteni. 8.3. Az intézményi önértékelés rendszere, módszerei Az intézményi önértékelés során a következı rendszerben kell végezni az értékelést: - értékelni kell az adottságokat, - értékelni kell az eredményeket, - az eredmények alapján meg kell határozni a további lépéseket a fejlıdés érdekében. Az önértékelés során az adottságok tekintetében felmérést kell végezni: - a vezetés, - a dolgozók szakmai irányítása, - az Intézmény erıforrása, - az Intézmény folyamatai, - az Intézmény stratégiája tekintetében. Az önértékelés során vizsgálni kell az elért eredményeket, - a meghatározó, kiemelt eredményeket, - a partnereknél elért eredményeket, így: - a fenntartó elégedettségét, - a gyermekek és a szüleik elégedettségét, - a pedagógusok elégedettségét, - a gyermeket fogadó Intézmény elégedettségét. Az önértékelés során meg kell határozni • az erısségeket, • a lehetıségeket, • a gyengeségeket, • a veszélyeket. Az önértékelésnek olyannak kell lennie, hogy az kellı információt nyújtson a fenntartónak, és az Intézménynek is. Így az önértékelés során figyelembe kell venni: a) a fenntartói értékelések során megfogalmazottakat, különösen az alábbi területeken: • gazdálkodás, • tanügyigazgatás, • az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelési feltételek, • a vezetési, illetve az intézményirányítási, népszerősítési tevékenység, • pedagógus munkájának megszervezése, • a szakmai munkaértékelése a tanulás eredményei alapján, • a pedagógiai program megvalósítása, • az intézménnyel kapcsolatos általános elégedettség és az intézménnyel kapcsolatban felmerült igények, b) az Intézmény által a saját tevékenységének értékelése során tett megállapításokat az alábbi területeken: • gazdálkodás, • tanügyigazgatás, • az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelési feltételek, • az Intézmény szervezete, a vezetés, valamint ezek kapcsolata,, az oktatás, nevelés, képzés milyensége, az Intézmény által ellátott egyéb feladatok, szolgáltatások (szociális stb.) • az Intézmény fenntartón kívüli partnereinek elégedettsége, illetve az intézménnyel szemben felmerült igényei. A fenntartói és az intézményi értékelés egymástól való elkülönítése azért is indokolt, mivel különbözı adottságokat, illetve eredményeket másként értékelhet a fenntartó, az Intézmény, illetve az Intézmény fenntartón kívüli partnerei. 8.4. A fenntartói minıségirányítási programmal való kapcsolat Az Intézmény minıségirányítási programjában meghatározottak szoros kapcsolatban vannak a fenntartói minıségirányítási programmal. A kapcsolat kétirányú: - az önkormányzat minıségirányítási programja határozza meg azokat a fıbb minıségcélokat, célkitőzéseket, melyeket az intézményi minıségirányítási program meghatározásakor figyelembe kell venni, - az Intézmény minıségirányítási programja, a program szerint végrehajtott intézményi önértékelés, valamint a minıségirányítási program éves végrehajtásának értékelése, továbbá az Intézmény által az országos mérés, értékelés során elért eredmények alapján a fenntartónak át kell tekintetnie a minıségirányítási programját, és a helyzetnek megfelelıen új célokat, követelményeket kell megfogalmaznia az intézménnyel szemben. A két minıségirányítási program akkor tud jól mőködni, ha figyelembe veszik a folyamatosan változó adottságokat és eredményeket, és a szükséges intézkedéseket megteszi mind az Intézmény, mind pedig a fenntartó. A fenntartó közzé teszi honlapján az önkormányzat által meghatározott minıségirányítási programot. A fenntartó intézkedéseket köteles tenni – és minıségirányítási programján is változtatnia szükséges – ha az Intézmény országos mérési és értékelési eredményei nem megfelelıek, azaz nem érik el a jogszabályban meghatározott minimumot. 8.5. Az intézményi önértékelésre vonatkozó külön helyi szabályozás Az intézményi önértékelésre vonatkozó részletes helyei szabályozásra vonatkozó belsı szabályzatot legkésıbb 2007. december 31-ig kell elkészíteni és a minıségirányítási programhoz. 9. A minıségirányítási program nyilvánossága A minıségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A keletkezett adatokat az Intézmény Iratkezelési szabályzatában rögzítettek szerint meg kell ırizni. A minıségirányítási program teljes dokumentációját hozzáférhetı módon meg kell ırizni az - intézményvezetınél, valamint - az Intézmény könyvtárában. A minıségirányítási program végrehajtásának évenkénti értékelését szintén közzé kell tenni. .

http://www.vasvaruiskolaozd.com