Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

NYITÓLAP NYITÓLAP-másolat ISKOLATÖRTÉNET EREDMÉNYEINK TANÁRAINK TANÍTÓINK DOKUMENTUMOK KÉPGALÉRIA,TABLÓK KÉPGALÉRIA II. KÉPGALÉRIA III. KÉPGALÉRIA IV. PÁLYÁZAT VIDEO TEHETSÉGGONDOZÓ EUROPEAN TALENT POINT MÜVÉSZETI OKTATÁS NÉPTÁNC KÉZMŰVESSÉG RAJZ SPORT MINŐSÉGIR.PROG. MINŐSÉGIR.PROG.KIEG. KÖZLEMÉNYEK KÉPES PROGRAMJAINK ÉLMÉNYMŰHELY KONFERENCIÁK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NYITÓLAP-RÉGI 

MINŐSÉGIR.PROG.

VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLAMINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJABEVEZETÉSA Közoktatási törvény legújabb módosítása, a 2003. évi LXI törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX törvény 40.§ írja elő a közoktatási intézmények számára a minőségpolitika kidolgozását:„A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadás előtt be kell szerezni az iskolaszék (KT. 60-61. §) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt.63.§.) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet, az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni.” Az Iskolai Minőségirányítási Program az Önkormányzati intézményfenntartók Minőségpolitikáján alapul. „85.” (7) A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját (a továbbiakban: önkormányzati minőségirányítási program). Az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok – gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy – kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi pénzügyi ellenőrzések rendjét. Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal.” I.INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKAI/1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI-Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása határozza meg.-Iskolánkban otthonos légkör, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.-Az oktatás során figyelmet fordítunk a tanulók egyéni képességeire.-Nagy figyelmet fordítunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztésére, valamint korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítására és bővítésére.-Testileg, szellemileg erkölcsileg egészséges nemzedék kinevelését fontos feladatnak tartjuk. Olyan fiatalok hagyják el az iskolát, akik képesek az életben biztonsággal eligazodni.-Diákjaink sajátítsák el a hatékony tanulási módszereket.-Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának becsülete legyen.-Iskolánk folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, az önkormányzattal és a társintézményekkel.-Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományainknak megfelelően – továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett körzeti szintű programokon.-Tanáraink nagy figyelmet fordítanak a tanulói közösségek megszervezésére, az önkormányzás képességének, kialakítására, a tanulók életkorának megfelelő szinten bevonják őket a közösségek fejlesztésébe.-Az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.-A szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja.-A tehetséges tanulók továbbfejlesztését a szaktárgyi, sport, művészeti versenyeken való megmérettetés segíti. Tanulóinkat felkészítjük és ösztönözzük a versenyeken való részvételre.-Minden pedagógus közreműködik a gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatok ellátásban, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében feltárásában.-A tanulókat az iskolai életről, az iskola munkatervéről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.-A szülők, pedagógusok, együttműködését az alábbi fórumok szolgálják: családlátogatás, szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt tanítási nap.-Partnereink igényének, elégedettségének és elégedetlenségének folyamatos mérésén keresztül törekszünk arra, hogy az elvárásoknak megfelelő, közkedvelt, elismert intézménnyé váljunk.-Tantestületünk jól felkészült, szakmai megújulásra kész, új módszerek befogadására, kidolgozására alkalmas, innovatív pedagógusok közössége.-Fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink a munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, folyamatosan kísérjék figyelemmel a partneri igényeket, ezek változásait, s munkájuk során igyekezzenek az elvárásoknak megfelelni.I/3. FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKAINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FELADATAA közoktatási rendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárások, minőségcélokNeveléssel kapcsolatos elvárások, célok:-Váljon teljes körűvé három éves kortól a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek körében az óvodai nevelés-Fektessenek nagyobb hangsúlyt az intézmények a prevenciós tevékenységekre a veszélyeztetett és tanulási problémákkal küzdő gyermekek, tanulók időbeni felismerésére, megfelelő ellátására, a deviáns viselkedés kialakulásának megelőzésére.-Valamennyi intézményben törekedjenek arra, hogy az alkalmazottak elsajátítsák és használják a konfliktuskezelési technikákat, valamint arra, hogy azokat továbbadják a gyermekek, tanulók számára, hogy problémamegoldó, döntési képességük, együttműködési készségük fejlődjön.-Fordítsanak nagyobb figyelmet a gyermekvédelmi munka belső szabályozottságára, a gyermekvédelmi felelősök, óvodapedagógusok, osztályfőnökök szakmai továbbképzésére, az egyes intézmények és más, gyermekvédelmi szervezetek közötti együttműködésre, a kommunikációs és az információáramlás javítására.-Kapjon kiemelt szerepet a viselkedési kultúra fejlesztése, a vizuális és zenei kultúra értékeinek közvetítése, a művészeti nevelés.-Jelenjen meg az intézmények programjaiban – a kisebbségi önkormányzattal együttműködve- a migrációs problémák kezelése, a roma kultúra és hagyományok ápolása.-Biztosítani kell a pedagógiai szakszolgálati tevékenységben a kliensorientált működést, az intézményi igényekre épülő szolgáltatást, a gyermeki-tanulói összetétel változásából adódó szélesebb körű feltáró, preventív tevékenységet, az egymástól tanulás módszerének alkalmazását, a hatékony működés érvényesítését, a szolgáltatások beválásának értékelését, adatbázis kialakítását, nyomon követést.Oktatással kapcsolatos elvárások, célok:-Minden intézmény tegyen lépéseket az alapkészségek, a kulcskompetenciák fejlesztésére, a közismereti tárgyak színvonalának és minőségének emelésére, társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedés igénylő ismeretek, készségek átadásának fejlesztésére.-Az intézmények fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyéni tanulási utak támogatására, a szükséges módszertan kialakítására, biztosítva az esélyegyenlőséget a különböző családi háttérrel rendelkező, és a különböző helyzetben lévő gyermekek számára a felzárkóztatás hatékonyságának növelésével, a lemorzsolódás csökkentésével.-Meg kell valósítani az óvodai ellátástól a szakképzésig a speciális tanulás-segítő programok alkalmazását.-Kiemelt szerepet kapjon valamennyi közoktatási intézményben az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, a szövegértési szövegelemzési képesség javítása.-Törekedjenek az intézmények az informatikai kultúra színvonalának emelésére, a pedagógusok körében a felhasználói tudás fejlesztésére, a tanulók számára az információszerzéshez és a tanuláshoz szükséges feltételek biztosítására, gyakorlat- és felhasználó-központú számítástechnika oktatására.-Jelenjen meg a városi sajátosságok és az intézményi környezet figyelembevételével a nevelési/pedagógiai programokban, helyi tantervekben az egészségnevelés és a környezettudatos gondolkodás fejlesztése.-Minden célcsoport esetében legyen lehetőség az integrál oktatásra, a tanulás feltételeinek megteremtésével.-Fektessenek hangsúlyt intézményeink az egész életen át tartó tanulásra, nyújtsanak ehhez tantervi, oktatási kínálatot, szakmai programokat, segítsék az önálló ismeretszerzés módszereinek, technikáinak megismerését, gyakorlását.-Az iskolák segítsék a roma tanulók középiskolába való bejutását, -eredményes tanulását, szakmához jutását.Az oktatásszervezéssel, intézményműködéssel kapcsolatos elvárások, célok:-Biztosítsák az intézmények a városi közoktatási információs rendszer működtetéséhez a megfelelő feltételeket, a megbízható adatszolgáltatást.-Az intézményvezetőkkel közösen kialakított egységes jogértelmezések keretein belül minden intézmény törvényesen működjön.-Az intézmények tegyenek lépéseket azért, hogy alkalmasak legyenek az EU-projektekbe való részvételre, alakítsák, fejlesszék tovább nemzetközi kapcsolataikat.-Minden intézmény határozza meg minőségpolitikáját, szabályozza és dokumentálja a minőségcélok megvalósulási folyamatát.-Használják fel hatékonyan a forrásokat, segítsék elő, hogy érvényesüljenek az átláthatóság és a demokratikus döntéshozatal követelményei.Intézményi priorizált elvárások:-emeltszintű idegen nyelvi oktatás-magyar-angol tanítási nyelvű osztály indítása /lehetőség megteremtése/-humán-reál fakultáció működtetése 7-8. évfolyamon-sporttagozatos osztályok indítása (kézilabda, atlétika kiemelten)-tehetséggondozó decentrum működtetéseMinőségpolitikai nyilatkozatA Vasvár Úti Általános Iskola, mint alapfokú oktatási intézmény elkötelezi magát amellett, hogy a vele kapcsolatban álló valamennyi partnere igényét minél szélesebb körben igyekszik kielégíteni.Ennek érdekében vállaljuk, hogy iskolánk valamennyi dolgozójának bevonásával működtetjük, és továbbfejlesztjük a partnerek elégedettségére, igényeinek megismerésére és az intézmény működésének önértékelésére épülő minőségirányítási rendszerünket.Arra törekszünk, hogy a környék iskolái között kivívott előkelő helyünket, hírnevünket öregbítsük, és a megszerzett tudásunkat a régióban továbbadjuk.Célunk, hogy színvonalas EU-konform oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.Iskolai specialitásaink: német és angol nyelv oktatása, valamint emelt szintű testnevelés képzés, sokféle szabadidős tevékenység, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják.Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk.Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg.II.INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERII/1. A vezetés felelősségeCél: Az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztésekhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a három évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával.II/2. Tartalmi leírásJogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartásaAz intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályzó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák.II/3. A hozzáférhetőség biztosításaAz intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban.A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk.Az intézményspecifikus Oktatási Közlöny, valamint a Magyar nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek, egy példánya az igazgatói irodában találhatók meg. Nagyon sok jogi információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű iskolavezetés és a Jogalkalmazás a közoktatásban kötetei.II/4.A megismerés biztosításaAz intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése.A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja.Ezen kívül biztosítja a szakszervezetek részére az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését.Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezető hatáskörébe utalja.A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben:Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórumok – szakszervezet, közalkalmazotti tanács – számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi.Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a Helyi Pedagógiai programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Az éves értékelés eljárás felöleli az intézmény működésének értékelését és a javító és fejlesztő tevékenységek eredményeit. Az éves tervezés eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezetői beavatkozásra van szükség, és meghatározza az ebből adódó feladatokat.II/6. TERVEZÉSAz intézményi tervezőmunka célja a működés szabályozottságának, átláthatóságának, tervszerű működtetésének biztosítása. Az intézményi folyamatok szabályozottak, ellenőrizhetőek legyenek. A tervek struktúrájának kialakítása, a tervek egymásra épülése biztosítsa a stratégiai tervezés megvalósítását. A stratégiai tervekre épülve szabályozott időszakonként operatív tervek készülnek. Az intézmény, mint szervezet munkája tervezett. Szabályozott, egymásra épülő folyamatokból álló kiszámítható, ellenőrizhető tevékenységek sora legyen.•II/6-1. ÉVES TERVEZÉS•A folyamat leírása•Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól.•Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről.•Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen fejlesztések történtek.•A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket.•4/a. A DÖK és az ifjúságvédelmi felelősök elkészítik éves munkatervüket.•Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez.•Egy héten belül a munkaközösség-vezetők összeállítják és írásba foglalják a munkaközösségi terveket.•Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges.•Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit is.•Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezető elkészíti a mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplőit és felelőseit.•Ezzel egyidőben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát.•Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését.•Ezek után az igazgató összeállítja és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. •A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tarják, akkor elfogadják, ha nem akkor az adott területen beavatkozás szükséges.•Az információáramlást az alábbi eszközökkel oldjuk meg•meghívó (pl.: rendezvények, stb) bemutató órákra•szórólap, plakát, helyi kiállítás.•iskolarádió, rendkívüli megbeszélések•ellenőrző, üzenő-füzet•levél•tanulói értékelés havi rendszerességgel tagozatonkéntII/7. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉS FOLYAMATAII/7-1. Az emberi erőforrás biztosítása és fejlesztéseA fejezet célja: A megfelelő szakképzett munkaerő kiválasztásával, a munkatársak teljesítményének megerősítésével, javításával, ösztönzésével és fejlesztésével a szervezet célkitűzéseinek elérése.A fejezet tartalmaA belépő új munkaerő kiválasztására és betanulására (figyelembe véve a jogszabályokat, intézményünk küldetését, alapértékeit ill. a kiválasztás szempontjait) eljárásrendet alkalmazunk.A működés szempontjából meghatározó partnerek-pedagógusok és nem pedagógus továbbképzésének fő dokumentuma a továbbképzési terv, mely az intézmény küldetésének és Pedagógiai Program figyelembevételével készült.Az alapdokumentum alapján készítjük az éves beiskolázási tervet, melyben a partneri igények is megjelennek. A pénzügyi fedezetét az éves költségvetési keret biztosítja.A nem pedagógus továbbképzéséről a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembevételével az iskolavezetőség dönt.II/8. ELLENŐRZÉSAz ellenőrzés során a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, mint normának való megfelelést vizsgáljuk. Az intézmény belső ellenőrzési rendszerét kiegészíti a fenntartó által négyévente kötelező jelleggel lebonyolítandó szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendszere, amelyet az Önkormányzati Minőségirányítási Program szabályoz.Az ellenőrzés rendszere az intézmény működésének egészét átszövi, kiterjed a pedagógiai és nem pedagógiai folyamatokra egyaránt. Biztosítja, hogy az intézmény folyamatainak működése megfeleljen a szabályozóknak. Az ellenőrzés révén nyílik lehetőség a hiányosságok, hibák feltárására, ezáltal a javításukra, a folyamatok folyamatos fejlesztésére, a rendszer javítására, a hibák megelőzésére kizárására. Az ellenőrzésre szükség van az intézményben zajló folyamatok, tevékenységek eredményeinek számbavétele céljából. A feltárt eredmények (pozitív, negatív) elemzése, értékelése alapján lehet megtervezni a javítás – fejlesztés folyamatát. Az ellenőrzés alapozza meg az egyéni és az intézmény értékelését is. II-9. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉSAz intézmény működési folyamatait átszövő mérési, értékelési rendszer működtetése. A tervezett mérési értékelési rendszer folyamatos működtetése alapozza meg a reális, objektív tényeken alapuló helyzetelemzést, amelyre a folyamatos fejlesztés épülhet.Elsőként számba vesszük az intézményben már működő méréseket, amelyek elemei lesznek az egész intézményt átfogó mérési, értékelési rendszernek.III. DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK FOLYAMATAA IMIP és az annak részét képező minőségfejlesztési rendszer a dokumentáció rendjét is tartalmazza. Általánosságban is elmondható, hogy minden tervnek és feljegyzésnek, jegyzőkönyvnek akkor lesz értelme, ha néhány év múlva valaki előveszi és erre alapozza értékelését, döntését.IV. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATAAz IMIP érvényessége 5 évre szól. Felülvizsgálatára minden tanév végén kerüljön sor. Legyen ez része minden évben az intézmény értékelésének. Így az un. Gördülő tervezés megvalósításával elkerülhető, hogy a tervezés ne intézményvezetői ciklusokhoz kapcsolódjon, hanem kinevezéseken átívelő tervezési dokumentum legyen, biztonságot és folyamatos fejlesztést garantálva az érintetteknek.

http://www.vasvaruiskolaozd.com