Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

NYITÓLAP NYITÓLAP-másolat ISKOLATÖRTÉNET EREDMÉNYEINK TANÁRAINK TANÍTÓINK DOKUMENTUMOK KÉPGALÉRIA,TABLÓK KÉPGALÉRIA II. KÉPGALÉRIA III. KÉPGALÉRIA IV. PÁLYÁZAT VIDEO TEHETSÉGGONDOZÓ EUROPEAN TALENT POINT MÜVÉSZETI OKTATÁS NÉPTÁNC KÉZMŰVESSÉG RAJZ SPORT MINŐSÉGIR.PROG. MINŐSÉGIR.PROG.KIEG. KÖZLEMÉNYEK KÉPES PROGRAMJAINK ÉLMÉNYMŰHELY KONFERENCIÁK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NYITÓLAP-RÉGI 

DOKUMENTUMOK

A Vasvár Úti Általános Iskola házirendje

VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLAHÁZIRENDJEKészítette: Hák SándorHatályba lépés időpontja: 2009.09.29.HÁZIRENDmely a Vasvár Úti Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapjánEzen házirend:- a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. törvény;- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet;- a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet;- továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.Az Intézmény adatai- neve: VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA- székhelye: 3600 Ózd, Vasvár út 37/a- (telephelye): 3600 Ózd, Vasvár út 37/a- felügyeleti szerve: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETEA házirend célja és feladata1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.A házirend hatálya1.A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.2.A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.3.A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.A házirend nyilvánossága1.A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető-az iskola irattárában,-az iskola könyvtárában,-az iskola nevelői szobájában,-az iskola igazgatójánál,-az iskola igazgatóhelyetteseinél,-az osztályfőnököknél,-a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,-az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 3. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.4.Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:-a tanulókat osztályfőnöki órán,-szülőket szülői értekezleten.5.A házirend rendelkezésinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:-a tanulókkal osztályfőnöki órán,-a szülőkkel szülői értekezleten.6.A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.1./ A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos szabályok1.1.Tanulói jogok:- Tájékozódási joga kiterjed érdemjegyeire, tanulmányi előmenetelére, az iskolai élet tanulókat érintő területére, az iskola pedagógiai programjára, helyi tantervére.- Részvételi joga alapján tagja lehet az iskola működő tanulóközösségeinek, részt vehet tanulói, tanári, diákköri foglalkozásain, rendezvényein, versenyein, vetélkedőin, kirándulásain és pályázatain.- Véleményezési és javaslattételi joga szerint hallathatja hangját az iskola működését érintő kérdésekben. Mindezt megteheti a diákönkormányzat hivatalos fórumain, a diákközgyűlésen, osztályfőnöki órákon, a havi értékelések alkalmával.- Védelmi jog: tiszteletben tartsák az emberi jogaikat, személyes tulajdonhoz való jogot, védelmet biztosítson a fizikai és lelki erőszakkal szemben.Megjegyzés: Az iskola tanulóinak nagyobb közösségén alsó tagozatot és felső tagozatot értünk.- Választójoga alapján választó és választható lehet minden tanulói, tanulóközösségi, DÖK tisztségre.- Egyetértési jog illeti meg: az iskola szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a házirend elfogadásakor és módosítása esetén.- Mint tanulóközösség tagja döntési jogkört gyakorolhat - a nevelőtestület véleményezésének meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében a tisztségviselők megválasztásában.- Minden tanulónak joga van:A tanuló és tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja.Joga van megismerni az iskola pedagógiai programját és helyi tantervét.Joga van a kötelező tanórai foglalkozásokon részt venni! Joga van a nem kötelező / választható / tanórai foglalkozásokon és a tanórán kívüli foglalkozásokon részt venni.Részt vehet az iskola által meghirdetett szakkör, önképzőkör, DSK, korrepetálás, tanfolyam foglalkozásain a kerettanterv keretei között választott tantárgyakra, ha vállalja annak feltételeit. A vállalt programban egész évben részt kell venni. Egy diák lehetőleg két szakkörben és egy sportköri foglalkozáson vegyen részt.A szabad vallásgyakorlás. A tanuló joga különösen, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti etnikai önazonosságát tiszteletben tartsa, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.Iskolán kívüli tevékenységet végezni, azt rendszeresen csak az osztályfőnök, különösen jelentős esetben az igazgató tudtával végezheti. Ha a tevékenység a tanulmányi munka rovására megy, akkor azt szülői beleegyezéssel szüneteltetni kell.A rendszeres egészségügyi, felügyeletben és ellátásban részesüljön./ Az SZMSZ-ben leírtak szerint./Hogy orvosi javaslatra igénybe vegye a gyógytestnevelési órákat.Hogy szülői egyeztetés után részt vegyen a választható tanórai foglalkozásokon.Hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja.1.2 Tanulói kötelességek:- Részt venni a kötelező és az általa választott nem kötelező tanórákon.- Köteles a pedagógiai program szerint dolgozni, képességei szerint az abban foglalt értékeket tiszteletben tartani, az értékekkel azonosulva cselekedni.- Minden érdemjegyet felszólítás nélkül be kell írni a tanulónak / tanárnak/, és alá kell íratni.Ezt az osztályfőnök rendszeresen ellenőrzi.- Megtartsa a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét. Felügyelet nélkül ne tartózkodjon az intézmény területén- Megtartsa az iskola SZMSZ szabályzatában foglaltakat.- Ismerje meg, tartsa be a házirendet!- Életkorához és iskolai fejlettségéhez, iskolai elfoglaltságához igazodva - pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszköznek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében!- Óvja saját és társai épségét, egészségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, a katasztrófa elhárítás elemi szabályait!- Jelentse haladéktalanul a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat, veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi - ha megsérül / tűzriadó terv, munka- és balesetvédelmi szabályok, bombariadó esetén alkalmazott magatartás… /- Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszerelését! Tudatában legyen annak, hogy a szándékosan vagy figyelmetlensége miatt okozott kárért anyagilag felelős.- Tartsa tiszteletben mások emberi-, állampolgári, - és gyermeki jogait!- Tanúsítson kulturált magatartást, védje, segítse a kisebbeket, egyéni magatartásával mutasson számukra jó példát!- Fogadja el ügyeletes társai elvárásait, s ügyeletében társaitól is követelje meg a szabályok betartását!- Óvja az iskola rendjét, tisztaságát!a./ mosdóban, a WC-n tartsa be az egészségügyi szabályokat!b./ Vigyázzon a folyosók, a termek dekorációjára, virágokra, bútorokra és egyéb berendezésitárgyakra! A tanári asztalon lévő tárgyakhoz nem nyúlhat!c./ Ha bármilyen kárt okoz, köteles megtéríteni!- Öltözködése legyen tiszta és alkalomhoz illő!- Nem hozhat magával az iskolába szotyolát, tökmagot, rágógumit, és a pálcikásnyalóka használata sem megengedett!- A mobil-telefon és egyéb értékes szórakoztató elektronikai eszközök használata tanórákon és foglalkozásokon nem megengedett!- Az internet használata közben tartsa tiszteletben társai és nevelői személyiségi jogait.- A fiatal szervezetet károsító drogok, alkohol, cigaretta fogyasztása és terjesztése súlyos következményekkel járó fegyelemsértések!- Az iskolában és az iskola által szervezett rendezvényeken, programokon dohányozni, alkoholt és kábítószert tartalmazó szereket fogyasztani, illetve ezeket vásárolni, árusítani tilos!Ezeket a törvény bünteti! Azonnal jelezni kell az iskola pedagógusának. Ennek ellenőrzése minden tanuló, tanár és technikai dolgozó kötelessége.2./ Tanulók egészségnek megóvását szolgáló szabályok2.1 A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:-a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat,-a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük,-a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót.2.2 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátást az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban.2.3 Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.2.4az iskola épületében dohányozni csak felnőtt, nagykorú személyeknek a kijelölt helyen lehet. A dohányzóhelyeket az iskola igazgatója jelöli ki.A tanulók közösségeiAz osztályközösség1.Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.2.Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:-osztálytitkár,-két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.3.A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.4.Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.5.A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük.6.A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.Az iskolai diákönkormányzat1.A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.2.Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzat vezetőség irányítja.3.A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.4.Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezi és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.Az iskolai diákközgyűlés1.Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.2.A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős.3.Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak jog van részt venni.4.A diákközgyűlésen a diákönkormányzat segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.A tanulók és a szülők tájékoztatása1.A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról-az iskola igazgatója-iskolarádión keresztül,-a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,-az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,-az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.2.A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják.3.A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel.4.A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokrólaz iskola igazgatója-a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején,-a porta mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,az osztályfőnökök:-az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.5.A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:Szóban:-a családlátogatásokon-a szülői értekezleteken-a nevelők fogadó óráin,-a nyílt tanítási napokon,-a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken.Írásban: a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első-negyedik évfolyamon a félévéi és a tanév végi értékelő lapokon.6.A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza.7.A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel.Az iskola működési rendje1.Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hat órától délután húsz óráig vannak nyitva.2.Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30. órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.3.Az iskolába tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 óra között kell megérkezniük.4.Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:1. óra: 7.55- 8.402. óra: 8.55- 9.403. óra: 9.55-10.404. óra:10.55-11.405. óra:11.55-12.406. óra:12.45-13.305.A tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 óra között, valamint az óraközi szünetekben – kivéve az első szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk.Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók az aulában és a folyosón maradhatnak.6.Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek.7.Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermek elé kell vonulniuk.8.Tanterem-váltáskor a tanulók a szünet elején a másik tanterem elé viszik táskájukat. Kabátjukat a kijelölt fali szekrénybe rakják.9.A szertárakba diákok csak nevelővel együtt léphetnek be. Engedély nélkül a tanuló az irodafolyosón nem közlekedhet, a nevelői szobába nem léphet be, táskát a könyvtárba nem vihet be.10. A tornaterembe vonuló osztályok a szünetben helyükön sorakoznak és csengetés után vonulnak fel az öltözőbe. Testnevelési óra után sorban kell visszavonulni az 1., 3., 4. szünetben az udvarra.11.A tanulók a tornateremben és az öltözőkben nevelő nélkül nem tartózkodhatnak.12.Felső tagozatos tanulók a kötelező tanítási óra után mehetnek ebédelni. Az ebédelős tanulók az étterem bejáratánál sorakoznak, a csoportbeosztásnak megfelelően.13. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távollétes esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.14.Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 óra és 16.00 óra között.15.Az iskola tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.16.A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.17. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójáról engedélyt kaptak.18. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényekre (pl.: diszkó, klubdélután stb.) minden felső tagozatos tanuló egy tizenhat éven aluli iskolán kívüli vendéget hívhat. A meghívott vendégek nevét a rendezvénye előtt két nappal a diákönkormányzat vezetőségének le kell adni.19.Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a 45 pereces órát, illetve legalább három óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét egy héttel előre köteles bejelenteni a tanulók számára. (Ktv. 40. §. (7) bekezdés)20.A tanuló joga, hogy a dolgozatát a beszedéstől számított két héten belül kijavítva megtekinthesse. A szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen. Határidőn túli értékelés ese3tén a tanár és a tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően. (Ktv. 40. §. (7) bekezdés)A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében.1.Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:-az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,-az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,-a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,-az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.2.Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:-osztályonként két-két hetes,-tanulói ügyelet, oldalbejáratnál, tornateremnél,-tantárgyi felelősök.4.A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladatai:-gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint),-a szünetben a termet kiszellőztetik,-a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik,-a szünetben az egyik hetes a tanteremben marad, a másik az osztállyal az udvarra megy, és felügyel az osztály rendjére a sorakozónál,-az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,-az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,-ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot,-az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.5.Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.A tanulók mulasztásának igazolása1.A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.2.A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.3.A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.4.A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül-három napig terjedő mulasztás esetén szülői,-három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolássaligazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.5.A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.Tanórán kívüli foglalkozások1.Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:-Napközi otthon. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napközi otthon működése.-Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az iskola által meghatározott időpontban kell befizetni, legkésőbb az adott hónap tizedik napjáig. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést adott napon reggel 8.00 óráig előre lemondja.-Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.-Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.-Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.-Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.-Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.-Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a az iskola falain kívül szervezett egy vagy több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.-Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.-Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.-Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.-Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használat. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.-Hit- és vallásoktatás. Az iskolában területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.2.A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14.00 óra és 16 óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.3.A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.4.A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.5.A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok1.A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésre történik. 2.A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.3.Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.4.Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,-akiknek mindkét szülője dolgozik,-akik állami gondozottak,-akik nehéz szociális körülmények között élnek.5.A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak.6.A napközis foglalkozásról való hiányát a szülőnek igazolnia kell.7.A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.8.A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek:-osztályonként egy tanulmányi felelős-nemenként egy tisztaságfelelős,-két napos.9.A tanulmányi felelősök megbízatása egy tanévre szól. A tanulmányi felelősök feladatai:-gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító és a napközis nevelő asztalára készítik,-figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra,-segítenek a házi feladatok ellenőrzésében.10.A tisztaságfelelősök megbízatása egy tanévre szól. A tisztaságfelelősök feladatai:-felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára,-ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét,-a tanulás végén letörlik a táblát.11.A naposok megbízatása egy hétre szól. A naposok feladatai:-segítenek a konyhai dolgozóknak az étkezések lebonyolításában,-megterítenek étkezés előtt, tálalnak,-ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát.A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei[Rendelet 4/A § (1) bekezdés f)–g), 32. § (1)–(3) bekezdés, 33. §]1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés f)]2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári, napközis nevelői, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés f)]3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató magatartásukért, kiemelkedő szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés f)]4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a ballagási ünnepélyen vehet át. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés f)]5. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés f)]6. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés f)]7. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés g)]8. A fegyelmező intézkedések formái szaktanári, napközis nevelői, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, igazgatói megrovás, tantestületi figyelmeztetés. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés g)]9. Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés g)]10. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos károkozás; az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés g)]11. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a közoktatási törvényben előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A fegyelmi büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés g)]12. A tanulóval szemben megindított fegyelmi eljárás alkalmával egyeztető eljárás lefolytatására van lehetőség, melynek célja a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárást az iskola igazgatója készíti elő. A meghallgatáson jelen lehetnek a sértett, valamint a kötelességszegő tanuló, a tanulók szülei, az érintett pedagógusok, az igazgatóhelyettes és a jegyzőkönyvvezető. Az egyeztető eljárás megállapításait, esetleges megállapodásait írásba kell foglalni, és a felek hozzájárulásával a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, valamint az alsó vagy felső tagozatosok körében nyilvánosságra lehet hozni. [Rendelet 32. § (1)–(3) bekezdés]13. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a hatályos jogszabályok alapján az iskola igazgatója határozza meg. [Rendelet 33. §]14. A tanulókra vonatkozó anyagi kártérítési felelősség szabályai:A gondatlanságból okozott kárért a tanuló fegyelmileg és anyagilag is (maximum a kár értékének 50%-áig) felelősségre vonható. A szándékos károkozást a kár okozója köteles megtéríteni a törvény által előírt arányban. Kiskorú tanuló esetén annak törvényes képviselője, nagykorú tanuló pedig személyesen felel az általa szándékosan okozott károkért, és viseli azoknak anyagi következményeit.Ha felszólítás után sem történik meg a kártérítés, az iskola pert indíthat a károkozó, illetve annak gondviselője ellen. Ha a kárt többen okozták, a felelősség is közös.15. Könyvtári tartozás:Amennyiben az olvasó a könyvtári egységet elveszíti vagy megrongálja, az adott kiadású mű egy másik, kifogástalan példányát kell a könyvtárnak visszaszolgáltatnia. Amennyiben erre nincs mód, akkor az olvasó a mindenkori beszerzési költséget köteles megtéríteni az iskolának. Az olvasó a tanulói vagy közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése előtt köteles a könyvtári tartozását rendezni.A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre jogosult birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív kedvezményre jogosult tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni.A tartós tankönyvet igénylő tanuló köteles azt a kölcsönzési idő lejártakor mások számára kikölcsönözhető állapotban visszavinni a könyvtárba.A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést.A kölcsönzött tankönyvet a tanuló 50%-os árkedvezménnyel megvásárolhatja a tantárgy tanulmányi kötelezettségének teljesítését követően.A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni.A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni.A kártérítési kötelezettség mérséklését, illetve elengedését kérheti a tanuló, illetve a szülő. A kérelem elbírálásáról az iskola igazgatója határoz.A kérelemelutasítás ellen felülbírálati kérelmet terjeszthet elő a tanuló, illetve a szülő. A felülbírálati kérelmet a nevelőtestületből alakított háromtagú bizottság bírálja el. A bizottság tagjai: a tanuló osztályfőnöke, a diákönkormányzatot segítő pedagógus, az ifjúságvédelmi megbízott.Az iskola házirendjének betartása az iskola minden diákjának, pedagógusának, alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége. A házirendet az iskola tantestülete fogadta el, amelynek során az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértési jogát gyakorolta. A házirend elfogadásának dokumentumai•Jelen házirend módosításával az iskolai diákönkormányzat egyetért. A diákönkormányzat üléséről készült jegyzőkönyv a házirend mellékletét képezi.•Jelen házirend módosítását az iskolai szülői szervezet véleményezte, elfogadta. A szülői közösség értekezletéről készült jegyzőkönyv a házirend mellékletét képezi.•A házirend módosítását a tantestület .....................-án tartott nevelőtestületi értekezletén megvitatta, döntési jogkörénél fogva e formában egyhangúlag elfogadta.Kelt: .Ózd, 2009. év 08. hónap 31. napHitelesítések:Hák Sándorigazgatóa nevelőtestület nevébenKovácsné Balog Csillaa szülői szervezet nevébenNémethné Ujpál Enikőa diákönkormányzat nevében

ISKOLÁNK NEVE: VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLASZÉKHELYE: 3600. ÓZD, VASVÁR ÚT 37/aE-mail: vasvaruiskolaozd@freemail.huTELEFON: +36 48 471759Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés: 48 572287FAX: +36 48 572288OM azonosító: 028907Iskolai munkát segítik:Dr. Lukács Annamária gyermekorvosZsuponyó Anett védőnőBertáné Várnay Ilona védőnőElek Dénes iskolarendőrNagy-Sándorné Havelant Erika alapítványi ellenőrKovácsné Balogh Csilla SzMK ellenőr

http://www.vasvaruiskolaozd.com

iII. AZ INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSI PROGRAMJATudásommal és munkámmal szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az intézmény a település stabil, eredményes és hatékony közoktatási intézménye legyen továbbra is.Partnerséget ajánlok intézményen innen és túl mindenkinek.Törekvéseim a következő területekre irányulnak:a fenntartóval való érdemi párbeszédaz iskola diákjai készüljenek föl az egy életen át történő tanulásra, szerezzenek hasznosítható tudást, minden tanulóban találjuk meg a tehetséget, hiszen a sport vagy kultúra területein elért sikerek később a tanulási folyamatra is motiváló hatással lehetnek a pedagógusok szakmai sikereiAz intézményen belüli és intézményen kívüli kapcsolatrendszer erősítése, bővítése.Folyamatosan ki kell bővíteni kapcsolatainkat a térség többi általános és középiskolájára. Fokozott hangsúlyt kell fektetni a pályázatfigyelésre és pályázatírásra, mellyel tovább bővíthetők az intézmény anyagi forrásai.Az intézményhasználók elvárásainak felmérése és elégedettségük fokozása –különös tekintettel a szülőkre.A Köznevelési Törvény módosításából adódó feladatok, különös tekintettel a helyi tanterv aktualizálására.Átfogó vezetési célom a pedagógiai programban kidolgozott célok elérése, a megfogalmazott követelmény és tevékenységrendszer realizálása, a hagyományok ápolása, a szervezeti munkakultúra tökéletesítése.A stratégiai és operatív vezetés dimenziójában átgondolva a vezetés célrendszerét, kiemelten kezelendőnek tekintem az alábbiakat:-Klientúra oldaláról:Megőrizni, sőt fokozni a szülő elégedettségét, bizalmát. Tanulóink örömmel jöjjenek iskolánkba, lehessenek s legyenek is büszkék arra, hogy a mi iskolánk diákjai. Az újonnan érkező tanulók és szüleik beilleszkedésének elősegítése.-Munkatársaim oldaláról:Stabil munkahely biztosítása, ezáltal megélhetési biztonság nyújtása, természetesen elvárva tőlük, hogy a munkában tudásuk legjavát nyújtsák. Érezzék a szakmai fejlődés lehetőségét s azzal éljenek is.-Fenntartói oldalról:Korrekt együttműködéssel, szabályszerűen működő, jól prosperáló intézmény kell, hogy legyünk.-Önmagam oldaláról:Olyan intézményt szeretnék, ahol a pedagógusok továbbra is minden szituációt úgy oldanának meg, mintha a saját gyermekükről lenne szó, azaz gyermekszeretők, türelmesek, megértők tudnának lenni, s átéreznék a gyermekek otthonról hozott problémáit, gondjait. Ehhez szeretném a megfelelő, nyugodt, kiegyensúlyozott munkahelyi körülményeket megteremteni.Célom:Nyílt, demokratikus vezetés, döntéshozatalban való részvétel biztosítása. Humánerőforrás-politikám lényege: munkatársaim egyéni törekvéseit sikerüljön összhangba hozni az intézmény célkitűzéseivel. Nélkülözhetetlennek tartozom egyéni-családi problémáik megoldásánál a toleráns vezetői magatartást. A jól működő információs rendszer további megőrzését, mindkét irányban történő fejlesztését.Az intézmény belső ellenőrzése a pedagógiai programban rögzített elvek alapján.A pedagógusok módszertani szabadságának biztosítása amellett, hogy elvárom az egységes nevelési eljárások következetesebb betartását, számítok a közösség önszabályozó hatásmechanizmusára, mely erősíti a kollégák önbizalmát, alkotókedvét.A szülőkel való kapcsolattartás a szolgáltató intézmény alapkövetelménye. Az intézményben folyó pedagógiai munka csak akkor lehet hatékony, ha az a családokban megerősítést kap, azaz a megértés és megelégedettség a partner részéről adott. A kapcsolattartásnak az együttműködés során nem a mennyiségi, hanem a minőségi oldala kell, hogy előtérbe kerüljön.Annak érdekében, hogy mint vezető motiváló-támogató-eredményorientált legyek, igyekszem alábbi képességeimet és tevékenységeimet fejleszteni, fokozni:Kommunikációs képességTeljesítmény orientáltságToleranciaKonfliktuskezelési képességIdő- és energiaráfordítás optimalizálásaHumán- és anyagi erőforrások biztosítása Intézményi minőségfejlesztés biztosítása1. A pedagógiai tevékenység feladataiAz iskola fő célkitűzése az, hogy az eddiginél még hatékonyabban végezze alapozó munkáját, nevelési-oktatási vonatkozásban egyaránt, az elfogadott Pedagógiai Programnak megfelelően.Az alapozó funkció érvényesülése szempontjából a nevelőknek számba kell venni a legfontosabb ismereteket, képességeket, értékeket, szokásokat, magatartásokat, hogy ezek alapján tervszerűen foglalkozzanak az eltérő ütemben fejlődő gyermekekkel.Fejlesztési programom egyik fontos eleme a bevezető szakasz működési feltételeinek és eredményességének javítása.Az alsó tagozat legfontosabb feladata a tanulók alapkészségeinek kialakítása, alapképességeik fejlesztése, illetve az esetleges hátrányok kompenzálása megfelelő munkaformák és értékelési módok segítségével.Felső tagozaton a Kerettanterv követelményrendszerének megtanítása mellett – a tanulók igényei alapján – tovább kell fejleszteni a fakultatív tárgyak tanítását az egyéni képességek és a pályaorientáció javítása érdekében.Fontosban tartom az eredményvizsgálaton alapuló szakmai kontroll fokozatos kiépítését. A központi eredményvizsgálatokat a helyi sajátosságokhoz igazítva össze kell kapcsolni az iskola belső értékelési rendszerével.A testületi demokrácia szélesítésével a tervezés, a végrehajtás és ellenőrzés egységének megteremtése.Az iskola fő célkitűzései között szerepel a gyermekközpontúság. Az osztályfőnökök kiemelt feladata legyen a tanulók szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések megtétele.Az iskolai rend és fegyelem továbbra is kiemelt feladat lesz, de felül kell vizsgálni az ügyeleti rendszer működését. Szélesíteni kell a diákönkormányzat működési területét.Igen pozitívan értékelendő az iskola sporttevékenysége, az egészséges életmódra nevelés. Továbbra is fontos feladat a testnevelés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. A jövőben is megkülönböztetett figyelmet fordítunk az e területen elért eredmények megtartására.Munkára nevelés területén hatékonyabban kell foglalkozni az önálló tanulási képesség kialakításával, és rendszeresen kell gyakorolni és gyakoroltatni a helyes tanulási módokat. A házirend szigorú betartásával javítani kell a tanulók munkafegyelmét.Folyamatosan kell értékelni a tanulói tevékenységet, alkalmazva a jutalmazás és az elismerés különböző formáit. Meg kell szervezni, hogy a tanulók rendszeresen végezzenek közhasznú munkát, ezzel fokozzuk a közvetlen környezetük iránt érzett felelősségüket.Hatékonyabbá és tudatosabbá kell tenni a tanóra és a tanórán kívüli tehetséggondozást. /Dúsító programok/ A szakkörök és a fakultációk fajtáit a tanulók igényeihez, valamint a tárgyi és személyi feltételekhez kell igazítani.Szeretném felújítani a Szilvásváradi Erdészettel az együttműködést és újra bevezetni a 4 évszak 4 túra programot.A családi háttér hátrányai miatt kiemelt figyelmet fordítunk a tanórán kívüli szervezett foglalkozásokra, melybe bevonjuk a szülőket.Az iskolai munkaközösségek a megnövekedett elvárásoknak eleget tesznek. Arra kell törekedni, hogy a munkaközösség bátrabban éljen a jogszabály adta lehetőségekkel, vegyen részt az iskolavezetés tervező, szervező, ellenőrző tevékenységében.A tantárgyi mérések eredményeit, hiányosságait folyamatosan elemezzük. További feladatunk az elért eredmények megőrzése.Tartalmi fejlesztés fő irányai intézményen belül:Az 5-8. évfolyamon a kiscsoportos tehetséggondozás a tanulók érdeklődésének megfelelően, kidolgozott helyi program szerint.Kiemelt helyet kívánunk biztosítani az anyanyelv tanításának, hiszen a ma emberének önmaga menedzserének kell lennie, s ehhez kiváló nyelvi képességekkel, meggyőző anyanyelvi kultúrával kell rendelkezni.Az anyanyelvi nevelésen kívül iskolánk régi profiljának megfelelően nagy gondot fordítunk az idegen nyelv oktatására. Folytatjuk a már elkezdett módszert, mely szerint első osztálytól elkezdjük az angol és német nyelv oktatását /előkészítő szinten/. Terveink között szerepel egy magyar-angol tanítási nyelvű osztály indítása. A nyelvtagozatos osztályokban lehetőséget kívánunk adni második idegen nyelv tanulására.A tehetséggondozás mellett kiemelt feladat az átlagos, illetve az átlagnál gyengébb tanulók felzárkóztatása. /helyi program szerint/.A továbbiakban néhány olyan operatív és stratégiai feladatra utalok, amelyekkel rövid és hosszú távon foglalkoznunk kell a pedagógiai program megvalósítása, munkánk színvonalának emelése és tanulóink fejlesztése érdekében.A vezetés legfontosabb tényezői:A nevelés-oktatás stratégia jövőképe egy demokratikus, versenyképes, környezettudatos, együttműködő és az emberi tehetséget kibontakoztató Magyarországot feltételez, ahol jó élni.Prioritások az alábbiakélethossziglan tanulás a kulcskompetenciák fejlesztése révén,az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése,az oktatás minőségének fejlesztése,a pedagógus szakma fejlődésének támogatása,az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése,az oktatás tárgyi feltételeinek javítása,a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása.A cél: az érett személyiségElvárások:Lélekkel élő – morális tartása vanAlkotó – kreatívan közelít a feladatokhozMunkavállaló – dolgozni képesSzabadon gondolkodó – tudása vanTársas – együttműködésre törekvőKörnyezettudatos – jövőre orientáltEnergikus – egészségéért felelős2. Az iskola vezetésének szervezeti felépítéseIntézményvezetőgondnokoktatási munkát közvetlenül segítők (iskolatitkárok)alsós intézményvezető-helyettesfelsős intézményvezető-helyettesalsós munkaközösség - osztályfőnöki munkaközösségnapközis munkaközösség - reál munkaközösség- humán munkaközösség- testnevelés munkaközösség- tehetséggondozó munkaközösség- idegen nyelvi munkaközösség Nagyon fontosnak tartom a munkaközösségek szerepének erősítését, az értékelése, mérések kidolgozásában és a döntések előkészítésében.Talán többet kellene dicsérnem, de úgy gondolom a jóból jobbat kell csinálni. A jól sikerült feladat után is fontosnak tartom, hogy megkeressük a gyenge pontokat, amelyeken javítani szükséges.3. TantestületSzeretném megőrizni a pozitív munkakapcsolatot, a tenni akarást, ami a tantestületet jellemzi.Nagyobb figyelmet szeretnék fordítani a feladatok egyenletes elosztására, hogy mindenki maximálisan vegyen részt a közös munkában. Sajnos ez ma még nem teljesen így van.Szeretném, hogy mindenki érezze a csapatmunka fontosságát, az abban való részvétel iránti kötelezettséget. Ahhoz, hogy megőrizzük, továbbfokozzuk elért sikereinket valamennyiünk aktív munkájára szükség van.Tovább kell folytatniaz iskola imázsának megőrzését, annak további alakításáta kidolgozott értékelési rendszer betartásáta szülőkel való jó kapcsolatotaz egymás iránti bizalmata pályázati lehetőségek kihasználását Elkövetkezendő feladataink:Önértékelés további erősítéseTantárgyi és tantárgyfejlesztő munkacsoport működtetéseMunkaközösségi szakmai munka minőségének javításaTovábbképzés biztosításaHelyi továbbképzések, tréningekPartnerek igényeinek felméréseSWOT analízis készítése /erőssége, gyengesége, lehetősége, esély/A partnerközpontú intézményi működés kiépítéseTervezés, végrehajtás, mérés, értékelés, beavatkozás, fejlesztés, cselekvéssor alapú szemlélet meghonosításaA munka dokumentálásának, az adminisztrációnak technikával és szakemberrel való segítése.4. Tartalmi munka kiemelt területeiAz egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése csakis tervezetten történhet. Az iskolai nevelő-oktató tevékenység alapdokumentuma a Pedagógiai program és ennek részeként az iskola Helyi tanterve, mely a Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a központilag kiadott Kerettanterv(ek) alapján határozza meg az intézmény pedagógiai tevékenységét. Az iskolában a célok és a rögzített tartalmak folyamatos módosításra szorulnak, fel kell készülni a szüntelen átdolgozásra.Pedagógiai programA várható expanzió, az intézmény által vállalt minőségi javítás és korrekció következtében a tervezet módosítás legfontosabb területei:a Pedagógiai programban sűrítettebben, kellő hangsúly helyezése a tudással kapcsolatos kulcskompetenciákra (tanulási technikák, intelligens tanulás, alkalmazó tudás, eszközjellegű kompetenciák)a szakmai munkaközösségek vezetésével a jelenleg érvényben levő Helyi tanterv egyes elemeinek módosításaoktatási modulok fokozatos beépítése a Helyi tantervbenemzetközi kapcsolatok, pályázatok külföldi iskolákkal együttA felülvizsgálat és korrekció során az alábbi alapelvek megvalósulását tartom a legfontosabbnakaz iskolai hagyományokra való építkezés,közép- és hosszú távú oktatási koncepcióihoz illeszkedésa fenntartó intézményi többletfeladatok vállalására vonatkozó döntése,a tehetséges és speciális tanulási igényekkel rendelkező tanulókkal való hatékony foglalkozás lehetőségeinek bővítése,az iskolahasználók (szülők, Szülői Szervezet, Diákönkormányzat) véleményének érvényesítése.MinőségirányításA pedagógiai program megfogalmazza az intézmény pedagógiai hitvallását, a nevelő-oktató munka elveit, értékeit, céljait, és meghatározza hozzá kapcsolódó feladatok eszközeit. Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogy tud megfelelni saját céljainak, azok megvalósításában hol tart.Az önértékelés önmagában is lehet megfelelő eszköze a minőségértékelésnek és minőségfejlesztésnek, de szükséges, hogy ehhez szorosan kapcsolódjon egy külső értékelés. A tanfelügyeleti ellenőrzés során intézmény objektív külső visszajelzést kap a pedagógiai munkájáról.A korábbi években az intézményekben működő önértékelési rendszerek különböző modelleken alapultak, így nem tudtak megfelelni az egységes külső ellenőrzésnek. A tanfelügyelet bevezetése viszont a pedagógiai munka azon területeire irányul, amelyek fejlesztése intézménytől függetlenül mindenütt lényeges. Így a tanfelügyelethez kapcsolódó önértékelés minden intézményben alkalmas a minőség fejlesztésének támogatására.Természetesen szem előtt kell tartanunk azt, hogy mást jelent a tanulói eredményesség egy tehetséggondozó iskolában, mint más intézményben. az egységes önértékelés alkalmas az intézményi különbségek figyelembe vételére is.Iskolánkban megalakult az önértékelést támogató munkacsoport. Megfogalmaztuk a standardhoz képest sajátos intézményi elvárásokat. Folyamatosak a tanfelügyeleti ellenőrzések, minősítési eljárások, minősítő vizsgák.További tartalmi fejlesztésTovábbi korszerű tartalmi fejlesztéssel az iskola a lakókörnyezet heterogén elvárásait sokoldalúan teljesítheti.A legfontosabb vonzóerő az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése, a XXI. század technikájának célirányos felhasználása az oktatás és nevelés lehető legtöbb területén. Emellett a környezeti sajátosság előirányozza, hogy környezetvédelmi és környezettudatos gyakorlatot követő foglalkozásokkal és tevékenységekkel kell gazdagítani a helyi választékot.A megkezdett, hagyományokra épülő és hatékonyan működő folyamatokon és területeken felül kiemelt szerepet kell kapnia a következőknek:informatika és modern információs technikák gyakorlati alkalmazása az oktatásban,alsó tagozaton igény szerint iskolaotthonos foglalkoztatás,komplex képességfejlesztő foglalkozások elsősorban alsóbb évfolyamokon,fejlesztő pedagógus foglalkoztatása (továbbra is),a tehetséges tanulókkal való intenzívebb foglalkozás, mentori rendszer 7-8. osztályban,tanulási időn kívül szervezett szabadidős programok, drámajáték szakkör, közösségi tevékenység,diákönkormányzat öntevékeny működése,diáksportköri versenyeztetés,iskolai táboroztatás, integrált nevelés,PR tevékenység a diákokkal együtt.Tehetséggondozó program A tehetséggondozó programunk célja, hogy biztosítsa a tanulóknak azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik képességeik hatékonyabb kibontakoztatását. A képességfejlesztés mellett a személyiségtényezők formálása is kiemelt szerepet kap. E két fő irányon belül további négy általánosan elfogadott alapelv fogalmazódott meg a célkitűzésekre vonatkozóan, amelyek a program megvalósítása során kiemelt figyelmet kapnak:- a tehetségígéretek erős oldalának fejlesztése,- a tehetségígéretek gyenge oldalának kiegyenlítése,- a megfelelő légkör megteremtése,- szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.A komplex programba való beválogatás előtt az alsó tagozatos tehetségígéretek fejlesztése az „Elmeedző” és a Mozgáskoordinációs” tréning során valósul meg. A 4. osztály minden tanulójának a részképességeit pszichológus méri fel:- a tanulók figyelmének mennyisége, minősége,- verbális, vizuális memória,- figurális lényeglátás,- problémamegoldás képessége.A mérési eredmények mellett figyelembe vesszük a tanulók tanulmányi eredményeit (versenyeredményeket), illetve az osztályban tanítók és osztályfőnökök véleményét is.A tehetségazonosítás eredményeképpen megfelelő adatok állnak a pedagógusok rendelkezésére a tanulók képességeiről, személyiségéről. Az ismeretek birtokában 5. osztályban elkezdődik a tudatos tehetségfejlesztő munka, a differenciált képességfejlesztés.Konkrét cél:a tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderítése,a személyiség sokoldalú kibontakoztatása,a tanulók kellő motiválása,az egyéni differenciálás megvalósítása. A differenciált képességfejlesztés során a tanulók a matematika és a magyar nyelv és irodalom, tantárgyakat csoportbontásban tanulják, a többi órákon hagyományos osztálykeretben történik az oktatás. A tagozatos gyerekek az idegen nyelvet heti 5 órában tanulják, tanulásmódszertan és pályaorientáció is beépül az órarendbe.A hatásvizsgálatok során a képességek fejlődésén túl, a teljesítményt jelentősen befolyásoló háttértényezők (motívumok, tanulási stratégiák, személyiségtényezők) alakulását is figyelembe vesszük.Így az 5. osztály elején longitudinális vizsgálat kezdődik.A program fő célja az IQ és a teljesítményt döntően befolyásoló háttértényezők intenzív fejlesztése, valamint a gyerekekben rejlő speciális képességek felismerése és fejlesztése.A szülők és nevelők tájékoztatása a mérési eredményekről és a további teendőkről folyamatosan zajlik szülői értekezletek, fogadóórák, megbeszélések keretében.6. osztály végén, ill. 8. osztály végén az Országos Kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata, elemzése is mutatja tanulóink fejlődését.8. osztály után a középiskolák visszajelzései alapján történik a nyomonkövetés és a szervezett programokra ( Tehetségnapok, pályázatok) is visszahívjuk volt diákjainkat mentoroknak, előadóknak.A program szükségességének indoklása:A program szükségessége az alábbi pontokban foglalható össze:A tehetséges gyermekek felkutatása és szervezett keretek közötti fejlesztése,Képességük és személyiségük fejlesztése, erős oldaluk támogatása, erősítése, és gyenge, gyengébb oldaluk kiegyenlítése,Segítség, tanácsadás gyermekeknek, pedagógusoknak, szülőknek, Koordináció a térségben, szakmai téren, hiánypótlás,Módszertani, egyéb segítség,Monitoring a tanulók alaposabb megismeréséhez, munkánk, tevékenységünk fejlesztése érdekében, A program várható eredményei, értékeléseA programmal szembeni elvárások az alábbiak:Esélyjavítás, tehetségmentés,Hiánypótlás, tehetségazonosítás, gondozás, fejlesztésJobb, jó közérzet és több ismeretszerzés,Szélesebb körű tájékoztatás,Szakmai- térségi központtá válás. FenntarthatóságA program fenntarthatóságának lehetőségei:Pályázati lehetőségek kihasználása,Nevelők továbbképzése, áldozatos munkája. Legfontosabb hosszú távú teendők, javaslatok:A pedagógusok ismeretszerzésének folyamatos bővítése, képzésük, továbbképzésük, A tehetségek kiválasztásában lényeges fontosságú a rendszerszemléletű komplex módszerek alkalmazása, A tehetséges gyerekeknek mást és másképpen kell tanítani . Ehhez szükséges van speciális tantervekre (ez a pedagógus áldozatos munkájának köszönhetően biztosított), jól felkészült pedagógusokra és megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkező tehetséggondozó műhelyekre(ezek fenntarthatósága sajnos veszélyben van az anyagi források kiapadása miatt),Igen fontos a tehetség időben való felismerése, amelyhez régiós esetleg országos hálózat kialakítására van szükség,Az azonosított tehetség foglalkoztatására átfogó programokat több iskola összefogásával lehetne megvalósítani és hatékonyabban működtetni. A tehetségekkel foglalkozó pedagógusok és intézmények tapasztalatcseréjére szükség van régiós és országos szinten is. A program sikere érdekében a szülői házzal szoros kapcsolatot és aktív közreműködést kell kialakítani. Nagyon fontos a folyamatosság, az egymásra épülés. A hálózati program az óvodától indulva több iskolafokon át az egyetemig tartson(szerencsére ez meg is valósul). Felépítésében jól illeszkedik a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program célkitűzéseihez. A folyamatosság mellett fontos az egymásra épülés, a részvevők nyomon követése, orientálása. Szeretnénk elérni, hogy minél több tehetségígéretből legyen megvalósuló tehetség, és minél több tehetséges fiatal kerüljön régiónk felsőfokú intézményeibe. Reménykedünk abban, hogy a tehetségesek segítése a megyénkben és az országban is valódi társadalmi üggyé válhat. Kapcsolat az iskolahasználókkal:Alapvető érdekeink, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, mely iskolánkat vonzóvá teszi a szülők számára. Mindenkinek el kell fogadnia, hogy az iskola van a tanulókért és nem fordítva.Természetesen nem elvtelenül, de szolgálni kell a szülők és a tanulók érdekeit.El kell érnünk, hogy a szülők és tanulók legyenek tisztában jogaikkal és kötelességeikkel. Nagyon sok szülő segíti aktívan munkánkat és ezt a jövőben még inkább fokozni szeretnénk.A szülőkkel való pozitív együttműködést számos sikeres rendezvény támasztja alá. Ennek megőrzése, bővítése fontos feladat.Néha előfordult, hogy sajnos a szülővel szemben kell megvédeni a gyerek érdekeit, jogait képviselni.Ilyenkor elkerülhetetlen a hatósági beavatkozás, a védő-óvó intézkedés.5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységekA tanulók magatartása, viselkedése összefügg szorosan a társadalomban és a családban meglévő feszültségekkel.Ezeknek a feszültségeknek a hatását a tanuló erősen magán viseli. A gyermek- és ifjúságvédelem nehezen tud lépést tartani a felmerülő feladatokkal. A gyermek- és ifjúságvédelemaz önkormányzat gyámügyi előadójának,a GYIV- felelőssének az iskolában,az osztályfőnököknek, és minden nevelőnek a feladata.Elsődleges és meghatározó tennivaló a prezentáció (megelőzés). A tanuló életkörülményeiben tapasztalható veszélyeket, fejlődésükben tapasztalható rendellenességeket időben fel kell tárni és azonnal jelezni az illetékeseknek. (Osztályfőnök, GYIV- felelős, igazgató, igazgatóhelyettes, gyámügyi előadó). Ezt követően kell megtenni a szükséges intézkedéseket, amelyeket az előző okok megváltoztatására kell irányulnia. Feladatok, pedagógiai elvek az iskolai gyermekvédelemmel kapcsolatban:A gyermek személyiségének alapos megismeréseBeszélgetések ŐszinteségeÉrdeklődésDiszkréció Pedagógiai intuícióMegértésCsaládlátogatás Szülők meggyőződése 6. DiákönkormányzatA diákönkormányzat szerepe a nevelésben országosan megnőtt. Iskolánk ezen a területen szép eredményeket ért el. A vezetés jó kezekben van. Gondot ott látok, hogy a diákönkormányzatot vezetők nem kapnak folyamatos segítséget az osztályfőnököktől. A munka abszolút sikere az összefogáson múlik.Folytatni kell a nyári táborozások, évközi kirándulások és a már hagyományos rendezvények szervezést. Jó lenne, ha az osztályfőnökök jobban kihasználnák a diákönkormányzat működésében rejlő lehetőségeket.7. Kapcsolataink:A közművelődési intézményekkel, az általános- és középiskolákkal kialakított jó kapcsolatot tovább kell erősíteni.Meg kell újítani a Szilvásváradi Erdészettel kötött kapcsolatunkat, amely tanulóink és nevelőink körében igen népszerű volt. Mivel iskolánk „Tehetségpont”-ként működik, vállalta a kistérség és a város tehetséggondozó munkájának irányítását, így a város és térség valamennyi intézményével együtt kíván működni.Munkánkat a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete segíti.További jó kapcsolat kialakítására törekszünk az alábbi szervezetekkel, intézményekkel:Magyar VöröskeresztRátkai Német Nemzetiségi, Kéttannyelvű Általános IskolaMagyar Tehetséggondozó Társaság,Magyar Kézilabda SzövetségA Magyar Kézilabda Szövetség programja 2013-tól indult. A mi iskolánk a 2. évben, azaz a 2014/15-ös tanévben csatlakozott Zákányiné Bányász Henrietta vezetésével. A program célja, hogy minél több gyerek ismerkedjen meg a sportág alapjaival, és esetleg később magasabb szinten kézilabdázzon. 2016. szeptember 1-jétől a Nemzeti Alaptanterv részeként a kézilabdázás alapjait tanórai keretek között lehet tanítani az alsó évfolyamokon.Az idén már 120 iskola, 140 testnevelő irányításával és kb. 3000 gyerek részvételével folyik a program Magyarországon.Iskolánkban a 3 év alatt több mint 60 gyerek kezdte el a kézilabdázást, közülük közel 30-an igazolt versenyzők, akik az ÓzdiKC-nál és a LÓCI DSE-nél sportolnak. Jelenleg 1-2-3 osztályos fiúk és lányok két külön csoportban hetente 3-3 edzésen vesznek részt és készülnek a „SULIKÉZI” fesztiválra, amely egy tanítási évben 3 alkalommal 2-2 napos tornát jelent. A Szövetség sportfelszereléssel támogatja a résztvevő iskolákat (mezgarnitúra, kapuk, labdák, bóják…) és a versenyeztetést, szállást, utaztatást, étkeztetést is biztosítja. Ez az elmúlt tanévben mindösszesen 200 millióba került, ebből a sulikézi fesztivál összköltsége 35 millió forint.Magyar Testnevelési Egyetem (Több pilat programban való részvétel.)Magyar Kosárlabda Szövetség (A közeljövőben 43 milliós felújítást végeznek a tornateremben.)ÁNTSZ.8.Kapcsolattartás a szülőkkelA pedagógiai munka kiemelten fontos területének tekintjük a szülői házzal való szoros és „naprakész” kapcsolatot, a közös gondolkodást, az időben való tájékoztatást, hiszen mindez a munkánk „minőségének” egyik meghatározója.A szervezett találkozásokon (szülői értekezlet, fogadóóra) tól hirdetjük a „szabad bejárást” intézményünkbe, elvárjuk és kérjük az aktuálisan fontos személyes megbeszéléseket, konzultációkat.Családlátogatásokat az SZMSZ-ben foglaltak szerint végeznek a kartársak. Évente nyílt napot szervezünk, amikor a tanítási órákon figyelhetik meg a szülők gyermekük órai tevékenységét.9.Fejlesztéshez szükséges erőforrásokSzemélyi feltételekA továbbképzések adta lehetőségek kihasználásával biztosítani kell továbbra is a 100 %-os szakos ellátottságot. Az újonnan belépő kollégák beilleszkedésének segítésére a tapasztaltabb, nagy szakértelemmel rendelkező munkatársak mentorként segítsék.A szakmai erőforrás pótlását, fejlesztését úgy kell biztosítanunk, hogy a színvonal ne csökkenjen.Nagy érték, ha egy intézményben kialakul a jó munkahelyi légkör, időt és energiát szánnak a közösséggé formálódásra. Ez közös felelősség és közös sikerélmény forrása is. Fontos ez a tanítványaink mintakövetése szempontjából, hiszen csak azt kaphatjuk vissza, amit példaként adunk. Az intézmény irányítói és működési rendszerében mind a pedagógiai, mind az egyébterületen dolgozónak nagy önállóságot és felelősséget kívánok biztosítani.Pedagógiai asszisztensek segítsék a mindennapi nevelő-oktató munkát.III.VEZETŐI ELKÉPZELÉSEMÁtfogó vezetési célom a pedagógiai programunkban kidolgozott célok elérése, a megfogalmazott követelmény és tevékenységrendszer realizálása, a hagyományok ápolása, a szervezeti munkakultúra tökéletesítése.Ezen belül megőrizni, sőt fokozni a szülők elégedettségét, bizalmát. Tanulóink örömmel jöjjenek iskolánkba, lehessenek, s legyenek is büszkék arra, hogy a Vasvár Úti Általános Iskola tanulói.Stabil munkahely biztosítása, ezáltal megélhetési biztonság nyújtása, természetesen elvárva tőlük, hogy a munkában tudásuk legjavát nyújtsák. Érezzék a szakmai fejlődés lehetőségét s azzal éljenek is.CÉLOM:Nyílt, demokratikus vezetés, döntéshozatalban való részvétel biztosítása.Humánerőforrás-politikám lényege, hogy munkatársaim egyéni törekvéseit sikerüljön összhangba hozni az iskola célkitűzéseivel. Nélkülözhetetlennek tartom a munkatársaim egyéni-családi problémáinak megoldásánál a toleráns vezetői magatartást.Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, pályázatok írása, ezáltal költségvetés bevételeinek növelése.Racionális, takarékos intézményi gazdálkodás.Az iskola belső ellenőrzése.A pedagógusok módszertani szabadságának biztosítása amellett, hogy elvárom az egységes nevelési eljárások következetesebb betartását, számítok a közösség önszabályozó hatásmechanizmusra, mely erősíti a kollégák önbizalmát, alkotókedvét.A pedagógus továbbképzések fő szempontjának tekintem az iskola érdekei mellett az egyéni érdeklődést, témaválasztást. Fő iránynak tekintem a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos képzettség megszerzését, továbbá a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés területén való továbbképzést.Folyamatosan erősíteni, bővíteni, fejleszteni kell a meglévő partneri kapcsolatainkat: fenntartóval, önkormányzati képviselővel, társintézményekkel, a szülői közösséggel, alapítvánnyal, helyi médiával.Az igazgatói pályázathoz csatolt vezetési program a tantestülettel közösen összeállított és elfogadott intézményi pedagógiai program alapján készült.Célom azon eredmények megtartás, illetőleg fejlesztése, melyet iskolánk, a tantestület és iskolavezetés, valamint a szülők-gyerekek együttes munkálkodásával a közösen eltöltött 28 év alatt elért.Ó z d, 2017. március 20.Hák Sándor

VÉLEMÉNYEK